Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech

2. 2. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb.o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisu, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“, které navazují na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 384 domácnostech, z nichž se 6634 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictví speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. 

Případné dotazy občanů, kteří budou osloveni zaměstnanci ČSÚ, odkazujeme na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2021 v Jihomoravském kraji – Mgr. Michaelu Kolářovou, tel.: 542 528 233, mob. 731 439 303.

odebírejte přes RSS