Zpracování osobních údajů – Odbor správních činností

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Název agendy - Legalizace

 Účel zpracování: kompletní výkon agendy ověřování pravosti podpisu podle zákona číslo 21/2006 Sb.
 Kategorie osobních údajů: osobní údaje, citlivé údaje
 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby - žadatelé o legalizaci, svědkové v případech, kdy žadatel nemůže číst nebo psát §10, odst.5 zákona
 Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, samotné subjekty údajů,
Doba uchování: 10 let po uzavření ověřovací knihy
 Informační systém: ISZR, AISEO, AISEOP, AISECD, AISC, 602 XML Filler (CzechPOINT)

Název agendy – Matrika

Účel zpracování: kompletní výkon matriční agendy dle zákona č. 301/2000 Sb. a souvisejících zákonů a další úkony a součinnost matričního úřadu podle zvláštních zákonů
Kategorie osobních údajů:  osobní údaje, citlivé údaje
 Kategorie subjektu údajů: žadatelé, jejich rodinní příslušníci definovaní podle zákona o matrikách, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují,
 Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, matriční úřady, MVČR, MZV, PČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, samotné subjekty údajů, rodinní příslušníci definovaní podle zákona o matrikách, zákonní zástupci, zplnomocnění zástupci, ostatní oprávněné osoby a subjekty dle zákona o matrikách a dle zvláštních zákonů
Doba uchování: 100 let – narození, 75 let – manželství, 75 let – úmrtí
 Informační systém: 602 XML Filler (CzechPOINT), AIS GINIS, AISEO, AISEOP, AISECD, AISC, ISZR
Název agendy - Občanské průkazy

Účel zpracování: kompletní výkon agendy občanských průkazů dle zákona č.328/1999 Sb. a další úkony a součinnost podle zvláštních zákonů
Kategorie osobních údajů:  osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují,
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, MVČR, Státní tiskárna cenin, samotné subjekty údajů, ostatní oprávněné osoby a subjekty dle zákona o OP a dle zvláštních zákonů
Doba uchování: 20 let
Informační systém: AISEOP, AISECD, AISEO, IS CDBP - eOP, ISZR

Název agendy – Cestovní doklady

Účel zpracování: kompletní výkon agendy cestovních dokladů dle zákona č.329/1999 Sb. a další úkony a součinnost podle zvláštních zákonů
Kategorie osobních údajů: osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují,
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, MVČR, samotné subjekty údajů, MZV, zastupitelské úřady ČR, Státní tiskárna cenin, ostatní oprávněné osoby a subjekty dle zákona o CD a dle zvláštních zákonů
Doba uchování: biometrické údaje 60 dní ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu ministerstvu vnitra, ostatní údaje 15 let od skončení platnosti CD
Informační systém: AISECD, AISEOP, AISEO, IS CDBP, ISZR

Název agendy – Evidence obyvatel

Účel zpracování: kompletní výkon agendy evidence obyvatel obecním úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle zákona č.133/2000Sb. a další úkony a součinnost podle zvláštních zákonů
Kategorie osobních údajů:  osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů: obyvatelé dle zákona o evidenci obyvatel, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují,
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, obecní úřady, MVČR, samotné subjekty údajů, zákonní zástupci obyvatel, ostatní oprávněné osoby a subjekty dle zákona o evidenci obyvatel a dle zvláštních zákonů
Doba uchování: 75 let po úmrtí obyvatele, 10 let od poskytnutí údajů z AISEO
Informační systém: AISEO, AIS GINIS, ISZR, 602 XML Filler (CzechPOINT), AISEOP, AISECD, AISC

Název agendy – Kontaktní místo veřejné správy (KMVS) – Czech POINT

Účel zpracování: vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy, úkony a podání, související s agendou datových schránek, včetně konverze dokumentů, úkony a podání, související s agendou základních registrů veřejné správy, ostatní podání a úkony KMVS, stanovená zvláštními zákony
Kategorie osobních údajů:  osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů:  žadatelé, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, MVČR, MPO, MŽP, agentura Cenia, Rejstřík trestů, Ministerstvo dopravy, samotné subjekty údajů, ostatní oprávněné osoby a subjekty zvláštních zákonů
Doba uchování: 10 let, rejstřík trestů 2 roky
Informační systém: 602 XML Filler (CzechPOINT), AISEOP, AISECD, AISC, datové úložiště MěÚ Hustopeče
Účel zpracování: vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy, úkony a podání, související s agendou datových schránek, včetně konverze dokumentů, úkony a podání, související s agendou základních registrů veřejné správy, ostatní podání a úkony KMVS, stanovená zvláštními zákony Kategorie osobních údajů:  osobní údaje, citlivé údaje
Kategorie subjektu údajů:  žadatelé, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, MVČR, MPO, MŽP, agentura Cenia, Rejstřík trestů, Ministerstvo dopravy, samotné subjekty údajů, ostatní oprávněné osoby a subjekty zvláštních zákonů
Doba uchování: 10 let, rejstřík trestů 2 roky
Informační systém: 602 XML Filler (CzechPOINT), AISEOP, AISECD, AISC, datové úložiště MěÚ Hustopeče

Název agendy – Identifikace osoby

Účel zpracování: Identifikace osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Kategorie osobních údajů:  osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, samotné subjekty údajů, povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb.
Doba uchování: 10 let
Informační systém: neužívá se

Název agendy – agenda přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních

Účel zpracování: přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních, vedení jejich evidence, vydávání potvrzení o přidělených číslech, aktualizace a opravy údajů v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí, další úkony dle zvláštních zákonů
Kategorie osobních údajů:  osobní údaje – základní identifikační údaje vlastníků nemovitostí
Kategorie subjektu údajů: Fyzické osoby - žadatelé
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče,
Doba uchování: po dobu existence stavby
Informační systém: nevyužívá se

Název agendy – volební seznamy a voličské průkazy

Účel zpracování: vedení volebních seznamů, vydávání voličských průkazů a další související úkony Kategorie osobních údajů:  osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby oprávněné vykonávat aktivní volební právo
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, okrskové volební komise, další oprávněné osoby, vykonávající úkony dle zvláštních zákonů
Doba uchování: 5 let
Informační systém: AISEO, AIS GINIS, ISZR, 602 XML Filler (CzechPOINT)