Informace dle GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Obecné informace poskytované správcem osobních údajů subjektu údajů

Dnem 25. května 2018 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zde se dozvíte nejen to, jaké osobní údaje o Vás v souvislosti Nařízením zpracováváme, ale také, jaká jsou Vaše práva a povinnosti.

Obsah:

 1. Je Město Hustopeče správcem Vašich osobních údajů (čl. 4 odst. 7 Nařízení)?
 2. Kdy je Město Hustopeče pouze zpracovatelem osobních údajů (čl. 4 odst. 8 Nařízení)?
 3. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Města Hustopeče?
 4. Kdy o Vás zpracováváme osobní údaje?
 5. Co se rozumí pod pojmem zpracování zvláštní kategorie osobních údajů a kdy je toto zpracování zákonné?
 6. Předáváme osobní údaje o Vás do třetích zemí?
 7. Po jakou dobu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
 8. Jaká jsou Vaše práva?
 9. Kdy nejsme povinni Vám informace poskytnout?
 10. Máme vůči Vám informační povinnost, pokud jsme pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů?
 11. Kdo a za jakých podmínek zpracovává Vaše osobních údajů?

Je Město Hustopeče správcem Vašich osobních údajů?

Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 01, Hustopeče, IČ 283193, ID datové schránky z34bt3y, e-mail: posta@hustopece.cz je správcem osobních údajů, které potřebuje pro svoji činnost v rámci výkonu veřejné správy. Vaše osobní údaje zpracovává prostřednictvím jednotlivých odborů Městského úřadu Hustopeče, organizačních složek či orgánů města.

Ve kterých případech je Město Hustopeče pouze zpracovatelem osobních údajů?

Město Hustopeče je zpracovatelem osobních údajů u evidencí jiných správců, nejčastěji ministerstev, v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy. Například zadává-li data do registru obyvatel, registru vozidel, registru živnostenského podnikání apod.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Města Hustopeče

Ve věcech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem práv podle Nařízení se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je v rámci Města Hustopeče Novák Robert, Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 01, tel. spojení 606 610 878, e-mail: poverenec@hustopece.cz  Pověřenec je kontaktním místem pro dozorový úřad, kterým je v rámci ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdy můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze za dodržení zákonných podmínek dle článku 6 Nařízení a to v nezbytně nutném rozsahu. Důvodem zpracování osobních údajů v roli správce či zpracovatele je nejčastěji splnění právní povinnosti, která se na Město Hustopeče jako na obec s rozšířenou působností vztahuje, nebo splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci (např. dle zákona o obcích). Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat pro účely naplnění smlouvy v případě, že jste s námi smlouvu uzavřeli, nebo pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. Dalším důvodem zpracování může být také ochrana Vašich životně důležitých zájmů. O zákonné zpracování se bude rovněž jednat v případě, že jste nám udělili svobodný a informovaný souhlas.

Co se rozumí pod pojmem zpracování zvláštní kategorie osobních údajů a kdy je toto zpracování zákonné?

Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí, tzv. citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Tuto kategorii osobních údajů zpracováváme výhradně v souladu s Nařízením.

Předáváme osobní údaje o Vás do třetích zemí či mezinárodním organizacím?

V současné době nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

Po jakou dobu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje je možné zpracovávat pouze po dobu existence alespoň jednoho zákonného důvodu pro jejich zpracování a po dobu nezbytně nutnou. Na většinu evidencí osobních údajů se vztahuje zákon o archivní a spisové službě a spisový řád Města Hustopeče, které obsahují patřičné skartační znaky a lhůty.

Jaká máte jako subjekt údajů práva dle Nařízení?

K Vašim automaticky realizovaným právům patří zejména právo:

 • na informace o zpracování Vašich osobních údajů při jejich získání od Vás nebo od jiného správce. Tato informace musí minimálně obsahovat kontaktní údaje na správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, rozsah osobních údajů, zákonný důvod a dobu předpokládaného zpracování,
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí na základě profilování, ke kterému dochází výhradně prostřednictvím automatizovaných prostředků. K tomuto rozhodování u nás nedochází,
 • na výmaz, např. v případě, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, pominul účel zpracování, nebo pokud jste odvolal/a svůj souhlas. Toto právo nemůžete uplatnit v případě, že je nutné Vaše osobní údaje uchovávat nebo zpracovávat z důvodu splnění právní povinnosti související např. s obhajobou právních nároků,
 • obrátit se na pověřence se svými dotazy a žádostmi o vysvětlení nejasností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů,
 • na poskytnutí svobodného informovaného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů a možnost jej kdykoliv odvolat.

Jako správce Vašich osobních údajů jsme povinni Vám na vyžádání poskytnout zejména:

 • potvrzení o zpracování osobních údajů
 • přístup k osobním údajům
 • kopii zpracovávaných osobních údajů

dále máte právo na:

 • omezení zpracování osobních údajů, např. v případě zpracování nepřesných osobních údajů
 • přenositelnost osobních údajů, pokud je jejich zpracování založené na souhlasu nebo smlouvě a současně jde o automatizované zpracování
 • námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování Vašich osobních údajů ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci anebo při jejich zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu či třetí strany
 • podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je v rámci ČR Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vaše práva jsou upravena především v článcích 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 Nařízení.

Kdy nejsme povinni Vám informace poskytnout?

Informace Vám nejsme povinni poskytnout např. v případě, že jejich poskytnutí není možné, nebo pokud by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu (čl. 14 odst. 5). Dále Vás není nutné informovat o skutečnostech, které již máte k dispozici (čl. 13 odst. 4).

Máme vůči Vám informační povinnost, pokud jsme pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů?

Ne. Informační povinnost ve vztahu k Vám má pouze správce Vašich osobních údajů. Pokud budou Vaše dotazy směřovat např. ke zpracování Vašich osobních údajů uložených ve veřejných registrech nebo databázích, bude nutné obrátit se na příslušné správce, kterými jsou především:

 • Ministerstvo vnitra (např. Registr obyvatel, Czech Point)
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (Živnostenský rejstřík)
 • Ministerstvo životního prostředí (např. povinnosti dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech vůči ministerstvu)
 • Ministerstvo dopravy (např. Registr silničních vozidel, Centrální registr řidičů)
 • Ministerstvo spravedlnosti (Obchodní rejstřík)
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (Katastr nemovitostí)

Vaše osobní údaje v rámci Města Hustopeče zpracovávají následující odbory, organizační složky či orgány města, za splnění následujících podmínek dle článku 6 Nařízení

 • a) udělili jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 • b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
 • c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
 • d) zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby
 • e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni
 • f) zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo třetích osob

Orgány města

Odbory Městského úřadu Hustopeče

Organizační složky

 

 

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracovávají na základě souhlasu subjektu údajů:


Informované souhlasy se zpracováním osobních údajů
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů - SMS InfoKanál [PDF 311kB]