Žádosti o informace

Jak postupovat, chceme-li podat žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Fyzická nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro podání informace?

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

Jakým způsobem můžete žádost o informaci podat?

písemně, ústně, v elektronické podobě

Na kterém úřadě můžete tuto žádost podat?

Na podatelně Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 hod do 17.00 hod, tel: 519 441 011, 519 441 060

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Nejsou předepsány.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte?

Žádost o informaci – formulář je zveřejněn zde [RTF 52kB] .

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Poplatky jsou uvedeny v Sazebníku úhrad za poskytování informací. Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20,-Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

15 dnů

Kteří jsou další účastníci postupu?

––––

Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány?

––––

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímVnitřní předpis k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jaké jsou související předpisy?

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůZákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na příslušném odboru, který rozhodnutí vydal. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti města, je odvolacím orgánem rada města. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Krajský úřad Brno a jeho příslušný odbor.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností?

Sankce se neukládají.

Potřebujete se dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na kancelář tajemníka, Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, tel: 519 441 031, e-mail: strnadova@hustopece.cz

Další informace najdete na www stránkách

www.hustopece.cz

Pro podání žádosti můžete využít naši elektronickou službu:

posta@hustopece-city.cz

Za správnost návodu odpovídá kancelář tajemníka, Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2.Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 3. 2003

K přijetí žádosti o poskytnutí informace je kompetentní i každý odbor a podatelna městského úřadu.