Hledáme novou redaktorku nebo redaktora

20. 11. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo s dobou určitou – zástup za mateřskou dovolenou    
Redaktor / Redaktorka 
Požadujeme:
-  bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou
- komunikační schopnosti a písemný projev na vysoké úrovni
- výborná znalost českého jazyka - praxe v oboru výhodou
- řidičský průkaz skupiny B 
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  a dovednostech
- dle možností prezentaci vlastní práce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 Platová třída 9.  
Termín nástupu:  dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 
Obálku je nutné označit heslem: 
„Výběrové řízení:  redaktor / redaktorka“. 
Kontaktní osoba:
 Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky     tel.: 519  441 031, 725 506 392,  e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz 
Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 10.12.2018 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  
V Hustopečích dne  19.11.2018

 

odebírejte přes RSS