Hledáme: Právníka/Právničku

18. 1. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Právník

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na majetkoprávním odboru MěÚ Hustopeče, s dobou určitou - zástup za rodičovskou dovolenou

Právník
/Referent  Státní  správy a samosprávy/

Pracovní místo zahrnuje především tyto činnosti:
Výkon komplexních právních činností státní správy a samosprávy, např. zpracovávání návrhů smluv při nakládání s majetkem města, vypracovávání obecně závazných vyhlášek, nařízení města i interních předpisů, příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek, apod..

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské s právním zaměřením
- praxi nejlépe z oblasti občanského a obchodního práva
- dobré komunikační schopnosti
- výborné  znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.
   Platová třída 11.

Nástup:  předpoklad 02-03/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:
    • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
    • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
    • příspěvek zaměstnavatele na stravování
    • možnost stravování v místě pracoviště
    • příjemné pracovní prostředí
    • pružnou pracovní dobu
    • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem:    „Výběrové řízení – Právník“.
Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
 tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz


Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 28.01.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

odebírejte přes RSS