Odbor územního plánování hledá do týmu nového kolegu

18. 10. 2021 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování, s dobou určitou – zástup za mateřskou dovolenou

REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
/AGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ/

Pracovní náplň:

Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování, pořizování územně plánovacích dokumentací a vydávání závazných stanovisek, apod.

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů – státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,

 • trestní bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • znalosti geografických informačních systémů a platných legislativních předpisů výhodou
 • komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního a písemného projevu
 • výborné znalosti práce s PC
 • řidičský průkaz B – aktivní řidič

Požadavky na kvalifikaci dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění („stavební zákon“) :

Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije.

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu.

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má

 • a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"),
 • b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe, nebo
 • c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky odpovídající praxe.
 • d) úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací činnost podle odstavce 1, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše však po dobu 3 let.

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10.

Nástup: předpoklad 11/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • příjemné pracovní prostředí
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – územního plánování“.
Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392 e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 01.11.2021 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

odebírejte přes RSS