Menu Hledat

Terénní pečovatelská služba

Pondělí - neděle:
06:00 - 20:00Posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům:

 • zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí,
 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů,
 • obnovení nebo zachování původního životního stylu.

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

 • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
 • má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím
 • má vytvořeny podmínky pro seberealizaci
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby) a využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

Cílová skupina:
Pečovatelská služba je určena:
     a) seniorům,
     b) osobám se zdravotním postižením
     c) osobám s chronickým onemocněním
     d) rodinám s dítětem/dětmi,
kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních potřeb. Pečovatelskou službu poskytujeme pouze ve městě Hustopeče, včetně Domu - Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče (dále jen DPD). Pečovatelská služba je poskytována všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Dlouhodobé cíle:
Aktivně vyhledávat občany, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a úbytku životních sil potřebují dopomoc k zajištění úkonů sebeobsluhy nebo pomoc s péčí o domácnost. Poskytovanými pečovatelskými službami umožnit klientovi co nejdelší možnost setrvání v domácím prostředí v blízkosti jeho nejbližších. V případě, že se klient dostane do nemocnice nebo jiného zařízení, kde je „nucen“ k dlouhodobému pobytu, tak je snahou pomoci mu při návratu do domácího prostředí s obnovením životního stylu, na nějž byl zvyklý.


Zásady poskytování pečovatelské služby:

 • TRANSPARENTNOST: služba je průhledná pro uživatele služby i veřejnost,
 • PROFESIONALITA: úkony poskytují pracovníci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků,
 • ZACHOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI: bez ohledu na psychické a fyzické schopnosti uživatele respektujeme lidskou důstojnost a k uživatelům vždy přistupujeme jako k dospělým osobám, které jsou si zcela rovny,
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: v jednání a péči respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele, jeho zdravotní stav a naplňujeme spolu s ním jeho cíle a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly a možnostmi naší služby,
 • PODPORA SAMOSTATNOSTI A ROZHODOVÁNÍ: uživateli nabízíme možnosti a řešení různých situací, ale vedeme ho k samostatnému rozhodnutí,
 • FLEXIBILITA: schopnost sociální služby reagovat na individuální potřeby uživatelů (změny v poskytování úkonů, v objednání nebo odhlášení obědů, potřebná pomoc reagující na zdravotní stav)
 • DOSTUPNOST: služba je běžně dostupná veřejnosti, informace o službě je možné získat z několika zdrojů - přímo v sídle poskytovatele, z letáků, prostřednictvím internetových stránek Města Hustopeče,
 • SPOUPRÁCE S JINÝMÍI SUBJEKTY: uživatelům poskytujeme informace o sociálních službách ve městě Hustopeče a v přilehlém okolí, v případě zájmu či potřeby odkazujeme na jiné sociální služby a organizace.

Žádost o pečovatelskou službu:
Písemná žádost o poskytování pečovatelské služby se podává na adrese pečovatelské služby – Organizační složka města Penzion a pečovatelská služba Hustopeče, Žižkova 1, Hustopeče. Na nabízené služby je uzavírána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, která je stanovena dle §6 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. K zákonu o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) a schválena unesením rady města Hustopeče č. 52/59/20 ze dne 24.11.2020. Ceník úhrad je účinný od 01.01.2021.

Přehled poskytovaných služeb:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání (včetně speciálních pomůcek)
 • pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele
 • zprostředkování dovozu oběda (předání kontaktů na dovozce obědů)
 • drobný úklid a běžná údržba domácnosti
 • nákup
 • pochůzka (vyzvednutí receptu, donáška léků, vyřizování záležitostí na poště nebo na úřadech apod.)
 • doprovod (k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby, zájmové aktivity a kulturní akce ve městě Hustopeče)


Vedoucí, sociální pracovník:
Mgr. Monika Trčková, DiS.
Tel. 702 207 313, 519 441 428
penzion@hustopece.cz


Sociální pracovník:
Bc. Veronika Smrčková
Tel.: 702 219 071
pecovatelky@hustopece.cz


Pečovatelky:
Tel. 727 806 945 nebo 722 089 432
Alice Nevědělová
Soňa Ovísková
Zuzana Stehlíková
Michaela Šibíčková
Romana Vráželová
Jana Zobalová


V akutních případech se obracejte na 702 207 313.

Dokumenty a formuláře:
Žádost o pečovatelskou službu (DOC 80 kB)
Schválený ceník pečovatelské služby platný od 01.01.2021  (PDF 252kB)
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů (DOC 92 kB)
Etický kodex pracovníků služby (PDF 85 kB) - UPRAVUJE SE
Pravidla o poskytování pečovatelské služby (PDF 659 kB) - UPRAVUJE SE
Pravidla pro podávání stížností (PDF 246 kB)
Informační leták - Pečovatelská služba Hustopeče (PDF 149kB)


Informační kampaň ŽÍT DOMA

Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=N_JU69hWrEk, ze kterého se dozvíte, jak vám, vašim blízkým nebo někomu z vašeho okolí může pečovatelská služba pomoci ŽÍT DOMA. Další informace můžete nalézt také na www.zitdoma.cz

Video je součástí informační kampaně ŽÍT DOMA, která probíhá od listopadu 2019 do října 2020. Jejím cílem je seznamovat veřejnost s tím, jak je možné s podporou pečovatelské služby ŽÍT DOMA, i když na vše již sami nestačíme.

Tisková zpráva kampaně ŽÍT DOMA [PDF 648kB]

Pečovatelská služba funguje za finančního přispění:

68496
česky english deutsch