Menu Hledat

Terénní pečovatelská služba

Pondělí - neděle:
06:00 - 20:00

Posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům:

 • zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí,
 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů,
 • obnovení nebo zachování původního životního stylu.

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

 • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
 • má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím
 • má vytvořeny podmínky pro seberealizaci
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby) a využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

Cílová skupina:
Pečovatelská služba je určena:
     a) seniorům,
     b) osobám se zdravotním postižením
     c) osobám s chronickým onemocněním
     d) rodinám s dítětem/dětmi,
kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních potřeb. Pečovatelskou službu poskytujeme pouze ve městě Hustopeče, včetně Domu - Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče (dále jen DPD). Pečovatelská služba je poskytována všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.


Krátkodobé cíle:

 1. V průběhu roku 2019 přestane Pečovatelská služba Hustopeče poskytovat úkon dovoz stravy.
 2. V roce 2019 poskytneme více úkonů péče o vlastní osobu než péče o domácnost.
 3. Vznik pracovní pozice sociálního pracovníka (v současné době vykonává tuto pozici vedoucí pečovatelské služby).
 4. V roce 2019 budeme poskytovat pečovatelskou službu v souladu s Regionálními kartami sociálních služeb.

Dlouhodobé cíle:
Aktivně vyhledávat občany, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a úbytku životních sil potřebují dopomoc k zajištění úkonů sebeobsluhy nebo pomoc s péčí o domácnost. Poskytovanými pečovatelskými službami umožnit klientovi co nejdelší možnost setrvání v domácím prostředí v blízkosti jeho nejbližších. V případě, že se klient dostane do nemocnice nebo jiného zařízení, kde je „nucen“ k dlouhodobému pobytu, tak je snahou pomoci mu při návratu do domácího prostředí s obnovením životního stylu, na nějž byl zvyklý.


Zásady poskytování pečovatelské služby:

 • TRANSPARENTNOST: služba je průhledná pro uživatele služby i veřejnost,
 • PROFESIONALITA: úkony poskytují pracovníci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků,
 • ZACHOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI: bez ohledu na psychické a fyzické schopnosti uživatele respektujeme lidskou důstojnost a k uživatelům vždy přistupujeme jako k dospělým osobám, které jsou si zcela rovny,
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: v jednání a péči respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele, jeho zdravotní stav a naplňujeme spolu s ním jeho cíle a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly a možnostmi naší služby,
 • PODPORA SAMOSTATNOSTI A ROZHODOVÁNÍ: uživateli nabízíme možnosti a řešení různých situací, ale vedeme ho k samostatnému rozhodnutí,
 • FLEXIBILITA: schopnost sociální služby reagovat na individuální potřeby uživatelů (změny v poskytování úkonů, v objednání nebo odhlášení obědů, potřebná pomoc reagující na zdravotní stav)
 • DOSTUPNOST: služba je běžně dostupná veřejnosti, informace o službě je možné získat z několika zdrojů - přímo v sídle poskytovatele, z letáků, prostřednictvím internetových stránek Města Hustopeče,
 • SPOUPRÁCE S JINÝMÍI SUBJEKTY: uživatelům poskytujeme informace o sociálních službách ve městě Hustopeče a v přilehlém okolí, v případě zájmu či potřeby odkazujeme na jiné sociální služby a organizace.

Žádost o pečovatelskou službu:
Písemná žádost o poskytování pečovatelské služby se podává na adrese pečovatelské služby – Organizační složka města Penzion a pečovatelská služba Hustopeče, Žižkova 1, Hustopeče. Na nabízené služby je uzavírána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, která je stanovena dle §6 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. K zákonu o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) a schválena unesením rady města Hustopeče č. 38/20/19 ze dne 27.08.2019. Ceník úhrad je účinný od 01.09.2019.

Přehled poskytovaných služeb:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání (včetně speciálních pomůcek)
 • pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele
 • zprostředkování dovozu oběda (předání kontaktů na dovozce obědů)
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • nákup
 • pochůzka (vyzvednutí receptu, donáška léků, vyřizování záležitostí na poště nebo na úřadech apod.)
 • praní a mandlování prádla v prádelně
 • doprovod (k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby, zájmové aktivity a kulturní akce ve městě Hustopeče)
 • jednoduché ošetřovatelské úkony
 • dohled nad dospělou osobou
 • připravuje se: půjčovna kompenzačních pomůcek


Vedoucí, sociální pracovník:
Mgr. Monika Trčková, DiS.
Tel. 702 207 313, 519 441 428
penzion@hustopece.cz


Sociální pracovník:
Bc. Veronika Smrčková
Tel.: 702 219 071
pecovatelky@hustopece.cz


Pečovatelky:
Tel. 727 806 945 nebo 722 089 432
Zdeňka Buchníčková
Bohdana Holacká
Dagmar Kopřivová
Růžena Nečacová
Michaela Šibíčková
Jana Zobalová

Poznámky:

V krizových situacích, kdy je nedostatek pracovníků v sociálních službách (pracovní neschopnost, školení, aj. výjimečné situace), je zkrácena pracovní doba pečovatelské služby od 07:00 do 19:00, abychom dokázali pokrýt služby v souladu se zákoníkem práce. V čase od 06:00 do 07:00 a od 19:00 do 20:00 jsou pečovatelky k dispozici pouze dle předem nasmlouvaných úkonů.

V akutních případech se obracejte na 702 207 313.

Dokumenty a formuláře:
Žádost o pečovatelskou službu (DOC 80 kB)
Schválený ceník pečovatelské služby platný od 01.09.2019  (PDF 536kB)
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů (DOC 92 kB)
Etický kodex pracovníků služby (PDF 85 kB) - UPRAVUJE SE
Pravidla o poskytování pečovatelské služby (PDF 659 kB) - UPRAVUJE SE
Pravidla pro podávání stížností (PDF 80 kB) - UPRAVUJE SE
Informační leták - Pečovatelská služba Hustopeče (PDF 149kB)

česky english deutsch