Menu Hledat

Pečovatelská služba Hustopeče

Pečovatelská služba Hustopeče

Poslání
Posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovení nebo zachování původního životního stylu.
Cíle
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:
 - zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
 - má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 - udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci,
 - s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).
Krátkodobé cíle pečovatelské služby na rok 2016
V roce 2016 chceme ještě více podporovat setrvání uživatelů v přirozeném prostředí (do pobytového zařízení neodejde více než 5% uživatelů naší služby).
Naším cílem v tomto období je rozšířit počet poskytnutých úkonů péče o 5%.
Zvýšení aktivity v získávání zpětné vazby od uživatelů (proběhnou nejméně 3 vyhodnocení, do kterých budou zapojeni uživatelé služby)
Dlouhodobé cíle:
Aktivně vyhledávat občany, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a úbytku životních sil potřebují dopomoc k zajištění úkonů sebeobsluhy nebo pomoc s péčí domácnost.
Poskytovanými pečovatelskými službami umožnit klientovi setrvat v sociálním prostředí domova, v blízkosti jeho nejbližších na pokud možno nejdelší období, pomoci mu při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního prostředí, pomoci mu se zachováním nebo obnovením jeho životního stylu. Pokud se dostane do nemocnice nebo jiného zařízení, kde je “nucen” k dlouhodobému pobytu – pomoci mu při návratu do domácího prostředí – s obnovením životního stylu, na nějž byl zvyklý.
Uspokojovat co nejvíce zájemců o službu.
Zásady
transparentnost – služba je průhledná pro uživatele služby i veřejnost
profesionalita – úkony a aktivity poskytují pracovníci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků
zachovávat lidskou důstojnost – bez ohledu na psychické a fyzické schopnosti uživatele respektují pracovníci lidskou důstojnost a k uživatelům vždy přistupují jako k dospělým osobám, které jsou si zcela rovny
flexibilita – schopnost sociální služby reagovat na individuální potřeby uživatelů (změny v poskytování úkonů, v objednání nebo odhlášení obědů, potřebná pomoc reagující na zdravotní stav)
dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, informace o službě je možné získat z několika zdrojů: přímo v sídle poskytovatele, z letáků, prostřednictvím internetových stránek Města Hustopeče
spolupráce s jinými subjekty – odkaz uživatele na jiné sociální služby a organizace, poskytování aktuálních informací o sociálních službách ve městě Hustopeče a přilehlém okolí
individuální přístup – v jednání a péči respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele, jeho zdravotní stav a naplňujeme spolu s ním jeho cíle a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly a možnostmi naší služby
podpora samostatnosti a rozhodování – uživateli nabízíme možnosti a řešení různých situací, ale vedeme ho k samostatnému rozhodnutí
Cílová skupina
Pečovatelskou službu poskytujeme ve městě Hustopeče, včetně Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče (dále jen DPD) osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních potřeb.
Pečovatelskou službu neposkytujeme osobám, které svým chováním, životními návyky, zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví a bezpečnost pracovníků (akutní infekční onemocnění osoby, nekompenzované duševní onemocnění), osobám s těžkým mentálním postižením, osobám hluchoslepým. Do okruhu osob spadají senioři a osoby se zdravotním postižením starší 18 let.
Žádost o pečovatelskou službu:
Písemná žádost se podává na adrese pečovatelské služby a na adrese sociálního odboru MěÚ. Na nabízené služby je uzavírána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, která je stanovena dle § 6 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách a schválena usnesením rady města Hustopeče č. 133 ze dne 7. 10. 2014. Ceník úhrad je účinný od 1. 12. 2014.
Přehled poskytovaných služeb:
dovoz oběda, obědy se dováží ze školní jídelny, možnost výběru ze tří jídel,
pomoc při přípravě a podání jídla a pití,
nákupy a různé pochůzky
velký nákup – týdenní, potřeby pro domácnost
úklid, práce spojené s udržováním domácnosti
doprovod na vyšetření, na úřad, při vyřizování osobních záležitostí
odvoz autem (fakultativní služba, pouze po městě Hustopeče)
jednoduché ošetřovatelské úkony
pomoc při osobní hygieně
dohled nad dospělou osobou
praní a mandlování prádla

Dokumenty a formuláře:
Žádost o pečovatelskou službu PDF (47 KB)
Úhrada za úkony pečovatelské služby PDF (24 KB)
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů PDF (353 KB)
Etický kodex pracovníků služby PDF (85 KB)
Práva a povinnosti PDF (91 KB)
Pravidla o poskytování pečovatelské služby PDF (659 KB)
Pravidla pro podávání stížností PDF (80KB)

Kontakty:

Mgr. Tomáš Laz, DiS.
Vedoucí PS

Pavel Furch, DiS.
Sociální pracovník
Žižkova 1, Hustopeče Žižkova 1, Hustopeče
519441029
606610853
519441021
607516037
socialni@hustopece.cz furch@hustopece.cz

 

Kontakty na pečovatelky:
Jana Zobalová, Bohdana Kameníková: 727 806 945

(Probíhá úprava stránek, obsah bude co nejdříve doplněn.)

česky english deutsch