Pečovatelská služba Hustopeče

Organizační složka Města Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČO 00283193, Identifikátor služby: 2501114
Sídlo kanceláře: Žižkova 960/1, 693 01 Hustopeče

Vedoucí, zástup sociální pracovnice: Mgr. Monika Trčková, DiS.
Tel.: 702 207 313
trckova@hustopece.cz


Sociální pracovnice, zástup vedoucí: Bc. Veronika Smrčková
Tel.:  601 070 337
smrckova@hustopece.cz

Jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 08:00 do 14:00, nebo dle předchozí domluvy.

Terénní pečovatelská služba dojíždí do domácností uživatelů v Hustopečích všechny dny, včetně víkendů a svátků, od 06:00 do 20:00, dle individuálních plánů péče.

O naše uživatele se stará tým pečovatelek:

 • Bohdana Holacká
 • Soňa Ovísková
 • Zuzana Stehlíková
 • Michaela Šibíčková
 • Romana Vráželová
 • Jana Zobalová

Poslání:

Naše pečovatelská služba pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci zajišťovat společností uznávané potřeby, podporuje je v rozvoji či zachování soběstačnosti a snaží se zachovat jejich životní styl a zvyklosti. Vše směřujeme k tomu, aby člověk mohl žít důstojně ve svém domácím prostředí co nejdéle, nejlépe do konce života. Uživatele v co největší možné míře aktivizujeme, zapojujeme je do všech úkonů dle možností, dovedností a schopností. Podporujeme uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb a dalších institucí či osob, které by se mohly spolupodílet na péči o daného člověka. Klademe důraz na individuální přístup ke každému uživateli, respektujeme vůli uživatele. Každý uživatel je považován za rovnocenného partnera, se kterým se plánují jednotlivé pečovatelské úkony dle jeho potřeb.

Cílová skupina:
1) senioři
2) osoby se zdravotním postižením
3) osoby s chronickým onemocněním
4) rodiny s dítětem / dětmi

Služba je k dispozici těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné osoby. Služba je určena všem, bez omezení věku, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních potřeb a neexistují ani jiné přirozené možnosti pomoci v jejich okolí (rodina, sousedé, veřejné služby,….). Pečovatelskou službu poskytujeme za úplatu dle platného ceníku pouze ve městě Hustopeče.

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:
 • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
 • má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím
 • má vytvořeny podmínky pro seberealizaci
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby) a využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností.
Dlouhodobé cíle:

Aktivně vyhledávat občany, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a úbytku životních sil potřebují dopomoc k zajištění úkonů sebeobsluhy nebo pomoc s péčí o domácnost. Poskytovanými pečovatelskými službami umožnit klientovi co nejdelší možnost setrvání v domácím prostředí v blízkosti jeho nejbližších. V případě, že se klient dostane do nemocnice nebo jiného zařízení, kde je „nucen“ k dlouhodobému pobytu, tak je snahou pomoci mu při návratu do domácího prostředí s obnovením životního stylu, na nějž byl zvyklý.

Žádost o pečovatelskou službu:

O poskytování pečovatelské služby je možné zažádat telefonicky: 702 207 313 (v pracovní dny 08:00 – 14:00), E-mailem: trckova@hustopece.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID z34bt3y, nebo také osobně na adrese sídla služby: Žižkova 960/1, Hustopeče (boční vchod od pekárny).

Po provedení sociálního šetření a posouzení nepříznivé životní situace zájemce o službu je na nabízené služby je uzavírána smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Přehled poskytovaných úkonů:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • nákup (doporučujeme online nákupy)
 • pochůzka (donáška léků, vyřizování záležitostí na poště nebo na úřadech apod.)
 • doprovod (k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby, zájmové aktivity a kulturní akce ve městě Hustopeče)
 • drobný úklid a běžná údržba domácnosti
 • poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Úkony, které již neprovádíme, pouze můžeme předat kontakty na veřejné služby:
 • dovoz oběda (předání kontaktů na dovozce obědů)
 • velký úklid (předání kontaktů na úklidové agentury)
 • údržbářské práce (předání kontaktů na hodinového manžela)
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, která je stanovena dle §6 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) v platném znění, a schválena unesením Rady města Hustopeče č. 38/6/22:
Ceník pečovatelské služby
Leták pečovatelské služby
Kdo může nabídnout pomocnou ruku
Karta potřeb

Pečovatelská služba Hustopeče doporučuje:
(Sendvičová generace)

Naše kroky směřujeme k tomu, abychom byli moderní pečovatelskou službou, která poskytuje kvalitní služby svým uživatelům. I proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“. Máme za to, že nás tento projekt efektivně provedl cestou při přenastavování služby a realizaci změn v naší organizaci.

Pečovatelská služba Hustopeče jako PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA


Pečovatelská služba funguje za finančního přispění:

68496