Představujeme: Ekonomický odbor

1. 3. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Jedenáctý díl seriálu o Městské úřadu Hustopeče se bude věnovat Ekonomickému odboru.
Na Ekonomickém odboru města Hustopeče, který sídlí v budově radnice, pracuje osm zaměstnanců. Odbor vede účetnictví pro celý městský úřad, čítající 11 odborů a 4 organizační složky. Také má na starost evidenci a účtování všech náležitostí týkajících se města, například zeleně, veřejného osvětlení, silnic apod. „Současně zpracováváme veškeré materiály ohledně investic, dotací a školství. Samostatně vykonáváme agendu místních poplatků.“ doplnila vedoucí odboru Jana Fabigová.


Jednou z nejdůležitějších agend odboru je tvorba rozpočtu města Hustopeče a sledování hospodaření. Rozpočtem se zabývá vedoucí odboru Jana Fabigová. „Každý rok předchází schválení rozpočtu zastupitelstvem. Rozpočet je základním plánem toho, jak se bude v daném roce hospodařit. V průběhu roku může dojít k několika rozpočtovým opatřením a tím pádem ke změně schváleného rozpočtu. Děje se to na základě požadavku radních, zastupitelů, případně třeba majetkoprávního odboru a podobně,“ vysvětlila Fabigová. Rozpočet musí být vždy vyrovnaný: buď přebytkem z minulého roku nebo úvěrem.
Ekonomický odbor také spolupracuje s ostatními odbory na všech investičních akcích, vede evidenci a účtuje o nich. „V současné době je poměrně dost rozpracovaných investičních akcí nemalého objemu. Mezi ně patří přestavba budovy kina, nová budova Centra volného času Pavučina a budování parkovišť. Hodně se investuje i do škol. Tento rok nás čeká na ZŠ Komenského investice ve výši zhruba 52 milionů korun,“ uvedla Fabigová.
Práci hlavní účetní vykonává Štefánia Háderová: „Starám se o dotace, o které žádá město Hustopeče, od prvotního nastavení účtování dotací. Spolupracuji s majetkoprávním odborem a s projektovými manažerkami. Chystám jim i podklady k vyúčtování dotací.“ Naopak dotacemi a dary udělenými z rozpočtu města se zabývá Zdeňka Hlaváčková: „Žádosti jsou od firem, organizací, spolků nebo od fyzických osob, které se nějak zapojují do činnosti v oblasti sociální, školství, tělovýchovy, kultury a podobně.“ Další účetní jsou Eva Vytrhlíková, Blanka Chládková a Anděla Stehlíková. Mezi jejich agendu patří například evidence přijatých nebo vydaných faktur a jejich úhrada či evidence majetku nebo smluv.
Do gesce Ekonomického odboru spadají i obě dvě pokladny městského úřadu, první je umístěna v budově radnice. „Občané zde mohou platit veškeré místní poplatky a správní poplatky. Také nájemní smlouvy, nájmy za pozemky nebo za hrobová místa. Mohou zde zakoupit parkovací karty. Platit lze hotově nebo kartou,“ řekla pokladní Martina Chalupková. Město Hustopeče má zavedeno čtyři místní poplatky: místní poplatek za odpady, místní poplatek ze psů, místní poplatek za zábor veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. „Správa místních poplatků zahrnuje vyhledávací činnost, kontrolní činnost a v neposlední řadě i vyměřovací činnost. Pokud nejsou poplatky uhrazeny v čas a ve správné výši, tak správce poplatků vyměří poplatek platebním výměrem, kde můžou být poplatky až trojnásobně navýšené,“ dodala Chalupková. Místní poplatek za odpady je splatný do konce března, pokud není placený formou SIPO a poplatek ze psů je splatný do konce dubna. Druhá pokladna sídlí v budově staré pošty. „Občané zde můžou hradit správní poplatky za veškeré odbory, například dopravní, živnostenský, životní prostředí nebo správní odbor, který vede občanské průkazy, cestovní pasy a matriku. Dále mohou hradit místní poplatky, stejně jako na pokladně na radnici. V této budově je možnost platit na přepážce hotově nebo kartou nebo v poplatkovém automatu zatím hotově,“ uvedla pokladní Jana Blažková.
Jana Blažková má také na starosti evidenci školství. „Zpracovávám data z dokumentace a evidencí 40 škol a školských zařízení v naší působnosti. Data jsou stanovená ministerstvem školství a předkládám je Krajskému úřadu a ministerstvu k dalšímu zpracování. Také připravuji podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu a návrhy rozpisu rozpočtu,“ vysvětlila Blažková.
Práce Ekonomického odboru pravidelně podléhá auditu zaměřenému na průzkum hospodaření. Audit je náročná záležitost, provádí se ve dvou fázích: v podzimních měsících a na začátku nového roku. „Audit hospodaření za rok 2017 proběhl dobře. Máme z toho vždy obrovskou radost, protože je to zhodnocení naší celoroční práce,“ uvedla Fabigová.
V příštím díle vám představíme Odbor obecný živnostenský úřad.

-ves-

 

odebírejte přes RSS