Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora od 1.11. do 31.3.:

• Pondělí od 14.00 do 17.00 hodin
• Středa od 8.00 do 12.00 hodin
• Pátek od 14.00 do 17.00 hodin
• Sobota od 9.30 do 17.00 hodin

Provozní doba sběrného dvora od 1.4. do 31.10.:

• Pondělí od 14.00 do 18.00 hodin
• Středa od 8.00 do 12.00 hodin
• Pátek od 14.00 do 18.00 hodin
• Sobota od 9.30 do 18.00 hodin


Sběrný dvůr odpadů na ulici Nádražní v Hustopečích je vyhrazen pro odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu, dále objemného odpadu a biologicky rozložitelných odpadů. Sběrný dvůr podle okolností slouží fyzickým osobám s trvalým pobytem v Hustopečích. Sběrný dvůr dále slouží jako místo zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

Sběrný dvůr je samostatnou částí areálu technických (městských) služeb Hustopeče, je tvořen zpevněnou a krytou skladovací plochou, provozní buňkou obsluhy a objektem shromažďování nebezpečných odpadů přiléhajícím k této ploše.

Odpady přijímané na sběrném dvoře

Kód odpadu

Název odpadu

Kategorie

13 01 11

Syntetické hydraulické oleje

N

13 02 06

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

16 01 03

Pneumatiky

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 19

Pesticidy

N

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť1

N

20 01 23

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky1

N

20 01 25

Jedlý olej a tuk

O

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

O

20 01 35

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 231

N

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 351

O

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 07

Objemný odpad

O

1) Jde o elektroodpad, tj. neúplné elektrozařízení. V případě úplného elektrozařízení probíhá na SD odběr těchto použitých výrobků v rámci zpětného odběru KS Elektrowin, Ekolamp a Asekol

68501