Ustavující zasedání zastupitelstva bude 1. listopadu

24. 10. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

 

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů svolává
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE
ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 17 hodin v jídelně Základní školy Komenského, Hustopeče 

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města
4) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
5) Schválení programu zastupitelstva města
6) Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
7) Schválení počtu uvolněných zastupitelů města
8) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a radních
9) Volba volební komise
10) Volba starosty, místostarosty a dalších radních
11) Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
      a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
      b) Volba předsedy finančního výboru
      c) Volba předsedy kontrolního výboru
12) Schválení odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
13) Stanovení paušální náhrady za ušlou mzdu pro radní a zastupitele
14) Organizační záležitosti
      a) Schválení zastupitelů s právem nosit závěsný státní znak pro období 2018 - 2022
      b) Zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města
      c) návrh na zvolení do představenstva a dozorčí rady společnosti VaK Břeclav a.s.
      d) návrh na zvolení do představenstva a dozorčí rady společnosti Hantály a.s.
      e) Schválení určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města    
15) Projev starostky
16) Interpelace zastupitelů
17) Diskuze občanů
18) Závěr

V Hustopečích 24.října 2018

PaedDr. Hana Potměšilová, v.r.
starostka 

 

odebírejte přes RSS