Pozvánka na ustavující zastupitelstvo. Uskuteční se 20. října

12. 10. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů svolává
USTAVUJÍCÍ   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   MĚSTA   HUSTOPEČE,
které se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022 v 17:00 hodin v prostorách sálu Kina, vstup z ulice Janáčkova, Hustopeče

PROGRAM:

1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města
4)    Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
5)    Schválení programu zastupitelstva města
6)    Schválení jednacího řádu zastupitelstva a volebního řádu pro volbu orgánů zastupitelstva města
7)    Schválení počtu uvolněných zastupitelů města
8)    Určení způsobu volby starosty, místostarostů a radních
9)    Volba volební komise
10)  Volba starosty, místostarostů a dalších radních
11)  Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva

 a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
 b) Volba předsedy finančního výboru
 c) Volba předsedy kontrolního výboru
12)  Schválení odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
13)  Stanovení paušální náhrady za ušlou mzdu pro radní a zastupitele
14)  Organizační záležitosti

 a) Schválení zastupitelů s právem nosit závěsný státní znak pro období 2022-2026
 b) Zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města
 c) návrh na zvolení do představenstva (dozorčí rady) společnosti VaK Břeclav a.s.
 d) návrh na zvolení do představenstva (dozorčí rady) společnosti Hantály a.s.
 e) Schválení určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města Hustopeče
 15)  Projev starosty/ky
 16)  Interpelace zastupitelů
 17)  Diskuze občanů
 18)  Závěr

 

odebírejte přes RSS