Už zítra se otevřou volební místnosti - využijte svého práva volit!

7. 10. 2021 · 3 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Tento víkend proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Využijte svého práva a jděte volit!

Volební lístky již byly rozdány do všech domácností. Podrobnosti k volbám na www.volby.cz.

Jak volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají každé čtyři roky. Ty letošní připadají na 8. a 9. října 2021. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Volič vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volební lístky a bližší informace o hlasování obdrží každý občan starší 18 let do své poštovní schránky. 

Kdo může volit?

 • Občan ČR, který dosáhl alespoň druhý den voleb věku 18 let.
 • Každý volič při příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže-li se volič uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Kde může volič volit?

 • V místě svého trvalého pobytu ve volebních místnostech příslušných volebních okrsků, ve kterých je občan zapsán ve stálém seznamu voličů. ∙ Ve městě Hustopeče probíhá hlasování v pěti stálých volebních okrscích. Přehled těchto volebních okrsků, volebních místností a seznam konkrétních ulic, náležejících pod jednotlivé volební okrsky je uveden – viz níže, viz mapka.
 • Ze závažných důvodů mimo volební místnost do přenosné volební schránky, opět v místě svého trvalého pobytu v příslušných volebních okrscích, ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.
 • Mimo místo svého trvalého pobytu na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Pokud bude volič v době voleb hospitalizován v nemocnici nebo jiném obdobném zařízení, může, prostřednictvím správy tohoto zařízení, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů v místě, kde se toto zařízení nalézá. V tomto případě bude vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v obci svého trvalého pobytu.
 • Zvláštní seznamy voličů vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR, a to na základě jejich písemné žádosti. Žádost musí být doručena Zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb. ∙ Na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti v rámci celé České republiky. 

Kde požádat o voličský průkaz?

 • osobně u Městského úřadu Hustopeče, odbor správních činností, pracoviště evidence obyvatel (ohlašovna) do středy 6. 10. 2021 do 16.00 hod. Žadatel je v tomto případě povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • písemně – žádost musí být doručena na úřad nejpozději do pátku 1. 10. 2021. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.
 • v elektronické podobě žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky. Tato žádost musí být doručena na příslušný úřad nejpozději do pátku 1. 10. 2021. 

Kde lze nahlásit požadavek na uskutečnění volby do přenosné volební schránky?

 • Do data voleb lze o hlasování do přenosné schránky požádat Městský úřad Hustopeče. Kontaktními osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo paní Simona Procházková, tel. 519 441 064, 606 743 656.
 • Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi. 

Kde máme volební místnosti v Hustopečích?

 • VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 1 Základní škola Hustopeče, Komenského 776/2
 • VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 2 Základní škola Hustopeče, Nádražní 175/4
 • VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 3 Víceúčelové kulturní centrum (KINO), Dukelské nám. 42/15
 • VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 4 Městský úřad Hustopeče (RADNICE), Dukelské nám. 2/2
 • VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 5 Dům – Penzion pro důchodce Hustopeče, Žižkova 960/1

odebírejte přes RSS