Výběrové řízení - Agenda přestupků

5. 12. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Agenda přestupků

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na odboru dopravy MěÚ Hustopeče

Referent státní správy a samosprávy
/agenda přestupků/


Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
(zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, aj.)
- dobré komunikační schopnosti
- praxe z oboru řešení přestupků výhodou
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup:
- ihned, popř. dle dohody

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 9.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – odbor dopravy“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 05.01.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Hustopečích dne 04.12.2017
MVDr. Pavel Michalica, v.r.
vedoucí MěÚ Hustopeče

 

odebírejte přes RSS