Výběrové řízení na sociální odbor

2. 11. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Sociálně-Právní ochrana dětí

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na sociálním odboru MěÚ Hustopeče

Referent státní správy a samosprávy
/Agenda Sociálně - právní ochrana dětí/

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně vyšší odborné, popř. vysokoškolské, vždy v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- praxe v sociální, popř. právní oblasti vítána
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předpokládaná platová třída 10.

Nástup:
01.12.2017, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – sociální odbor“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 15.11.2017 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS