Výběrové řízení na sociální odbor, přihlašování končí v úterý 17.7.

29. 6. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na sociální odbor MěÚ Hustopeče

Referent státní správy a samosprávy, agenda sociálně – právní ochrana dětí

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
-  bezúhonnost
- vzdělání minimálně vyšší odborné, popř. vysokoškolské, vždy v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- praxe v sociální, popř. právní oblasti vítána
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
- dobré komunikační a organizační schopnosti - výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/  
 Přihláška musí obsahovat:
 - osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných  službách  a  správě, příloha č. 2. Platová třída 10.
Nástup:  09/2018, popř. dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:   Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče   Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – sociální odbor“.
Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky          tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz  
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 17.07.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  

V Hustopečích dne  29.06.2018 

MVDr. Pavel Michalica
vedoucí MěÚ Hustopeče

 

 

odebírejte přes RSS