Výběrové řízení - účetní, pokladní

23. 6. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Tajemník Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na ekonomický odbor na pozici

Účetní - pokladní

Požadujeme:
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
- znalost účetnictví
- orientace v rozpočtové skladbě výhodou
- znalost práce s PC na dobré úrovni
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Nástup:
předpoklad od 01.09.2019
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 2. Platová třída 6.
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Účetní - pokladní“.
Kontaktní osoba:
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky tel.: 519 441 031, 725 506 392 e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 12.07.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Hustopečích dne 21.06.2019
MVDr. Pavel Michalica, v.r tajemník MěÚ Hustopeče

odebírejte přes RSS