2. Místostarosta

Bc. Josef Horák
horak@hustopece.cz
tel.:  605 830 553

Místostarostu volí do funkce Zastupitelstvo města Hustopeče z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu města Hustopeče.
Starostku zastupuje v době její nepřítomnosti první místostarosta určený zastupitelstvem města a v případě nepřítomnosti obou druhý místostarosta. 

 • organizuje přípravu materiálů pro Radu města Hustopeče a Zastupitelstvo města Hustopeče ve svěřených úsecích,
 • organizuje a kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva města Hustopeče a Rady města Hustopeče ve svěřených úsecích,
 • iniciativně a podle potřeby navrhuje Radě města Hustopeče opatření k zabezpečení úkolů ve svěřených úsecích,
 • v rozsahu pověření Zastupitelstva města Hustopeče a Rady města Hustopeče sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení Zastupitelstva města Hustopeče a Rady města Hustopeče,
 • spolupracuje s předsedy komisí Rady města Hustopeče a předsedy výborů Zastupitelstva města Hustopeče,
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnosti příspěvkových organizací založených a zřízených městem Hustopeče
 • vede a zodpovídá za pravidelné organizování pracovních porad na svěřených úsecích (minimálně 1 x za měsíc)
 • metodicky řídí :
  • úsek školství, kultury a tělovýchovy
  • oblast dotací ve svěřených úsecích
  • příspěvkové organizace jejichž zřizovatelem je město
 • vykonává kontrolní činnost:
  • každodenního bezproblémového chodu příspěvkových organizací 
  • plnění úkolů uložených organizacím Radou města Hustopeče a Zastupitelstvem města Hustopeče