Starostka

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka@hustopece.cz
tel.: 519 441 038, 702 204 747

Starostku volí do funkce Zastupitelstvo města Hustopeče z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu města Hustopeče. Starostka zastupuje obec navenek. Stojí v čele městského úřadu.

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka, stanovuje jeho plat podle zvláštních předpisů,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
 • připravuje, svolává a řídí jednání Rady města Hustopeče
 • svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva města Hustopeče
 • pozastavuje výkon usnesení Rady města Hustopeče v otázkách samostatné působnosti má-li za to, že je nesprávné. Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Hustopeče
 • koordinuje činnost místostarostů a tajemníka. Společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení Rady města Hustopeče a Zastupitelstva města Hustopeče,
 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy,
 • spolupracuje s předsedy komisí Rady města Hustopeče a výborů Zastupitelstva města Hustopeče a pomáhá jim při plnění úkolů,
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací,
 • metodicky řídí
  • oblast stížností
  • požární a civilní ochranu
  • investiční oblast a rozpočet města včetně plnění
  • finanční kontrolu
  • kroniku města
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
 • řídí městskou policii
 • jedná jménem města v pracovně právních vztazích strážníků městské policie a pracovníků organizačních složek