Menu Hledat

Místostarosta

Bořivoj Švásta
mistostarosta@hustopece.cz
tel.: 519 441 036, 776 095 522

Místostarostu volí do funkce Zastupitelstvo města Hustopeče z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu města Hustopeče.
Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.

 • organizuje přípravu materiálů pro Radu města Hustopeče a Zastupitelstvo města Hustopeče ve svěřených úsecích,
 • organizuje a kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva města Hustopeče a Rady města Hustopeče ve svěřených úsecích,
 • iniciativně a podle potřeby navrhuje Radě města Hustopeče opatření k zabezpečení úkolů ve svěřených úsecích,
 • v rozsahu pověření Zastupitelstva města Hustopeče a Rady města Hustopeče sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení Zastupitelstva města Hustopeče a Rady města Hustopeče,
 • spolupracuje s předsedy komisí Rady města Hustopeče a předsedy výborů Zastupitelstva města Hustopeče,
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnosti organizací založených a zřízených městem, mimo organizační složku Správa a údržba budov města Hustopeče a příspěvkovou organizaci Centrum volného času Hustopeče
 • spolu se starostou podepisuje právní předpisy města, usnesení Zastupitelstva města a Rady města,
 • zodpovídá za pravidelné organizování pracovních porad (minimálně 1 x za měsíc)
 • metodicky řídí :
  • sociální a zdravotní oblast
  • úsek školství, kultury a tělovýchovy
  • oblast dotací
  • organizace a složky jejichž zřizovatelem je město
 • vykonává kontrolní činnost:
  • každodenního bezproblémového chodu příspěvkových organizací a organizačních složek
  • plnění úkolů uložených organizacím Radou města Hustopeče a Zastupitelstvem města Hustopeče
česky english deutsch