Konkurs na ředitele mateřské školy

4. 6. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Rada města Hustopeče ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo
Ředitele/Ředitelky   Mateřské školy Hustopeče Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav příspěvková organizace    
Požadavky:
-          Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
-          znalost školské problematiky a předpisů
-          organizační a řídící schopnosti    
K přihlášce uchazeč přiloží:
-          osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. spojení, datum a podpis uchazeče)
-          úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení)
-          doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
-          strukturovaný profesní životopis
-          písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu
-          výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
-          originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců)
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:  01.08.2018 
Obálku je nutné označit heslem „Konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Na Sídlišti - neotvírat“
Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce na adresu:   Město Hustopeče,  Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 07.06.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.  

odebírejte přes RSS