Město získalo dotaci na vybudování záchytných parkovišť. Zastupitelé jednali

21. 4. 2017 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Zastupitelé se sešli na svém XXI. zasedání ve čtvrtek 20. dubna 2017. Jednali mimo jiné o vybudování metropolitní sítě, výstavbě bytového domu na ulici Nová, o získané dotaci na vybudování parkovišť, schválili závěrečný účet města Hustopeče za rok 2016 a rozpočtové opatření č. 3.  

Město získalo dotaci na vybudování záchytných parkovišť
Město Hustopeče uspělo se svou žádostí o dotaci z tzv. Výzvy č. 24 o výstavbě a modernizaci přestupních terminálů. Ta se vztahovala na záchytné parkovací plochy ve vzdálenosti do 150 metrů od nádraží. Celková kapacita městské odstavné plochy bude rozšířena asi o 120 parkovacích míst. Plánované výdaje jsou přes 18 milionů korun, z rozpočtu města půjde na zbudování parkovišť 2,7 mil. korun.   

Hustopeče budou mít metropolitní síť
Vedení města nechalo vypracovat návrh metropolitní sítě města, díky které by se v budoucnu spojily všechny městské objekty optickou sítí. Hustopeče by se tak zařadily mezi Smart Cities, tedy chytrá města, která mohou využívat moderních technologií např. pro odpadové hospodářství, statickou i dynamickou dopravu (parkování a řízení křižovatek) nebo budování veřejných wifi zón.
V rámci této sítě plánuje město také rozmístění kamerového systému. Ten je již nyní vypracován pro Dukelském náměstí. Počítá se s rozmístěním šesti kamer. Někteří zastupitelé vznesli pochybnosti nad možným zneužitím kamerového systému ke sledování obyvatel. „Tyto obavy jsou neopodstatněné. Kamerový systém se bude využívat ke zpětnému vyhledávání na základě nahlášených incidentů. Pro potřeby města Hustopeče není nutný on-line kamerový systém, který funguje na principu neustálého sledování záznamu. Navíc bude provozován Městskou policií Hustopeče bez přístupu neoprávněných osob,“ vysvětlil Robert Novák z krizového řízení.
Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu města Hustopeče pro rok 2017 o 1 milion 200 tisíc korun na pořízení kamerového systému na Dukelském náměstí.  

Plán rozvoje města Hustopeče 2017 - 2022 dostal zelenou
Vedení města se rozhodlo v souvislosti s potřebou dalšího rozvoje stanovit dlouhodobé cíle. Nástrojem stanovení a připravenosti je zpracovaný strategický rozvojový dokument, který je rovněž potřebný v souvislosti s čerpáním dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Plán rozvoje města Hustopeče aktualizuje Strategický plán rozvoje města Hustopeče (schválený v roce 2009) a Akční plán rozvoje města Hustopeče na léta 2010-2013. Tento dokument není dokumentem neměnným, ale je naopak otevřeným, přístupným pro nové podněty, okolnosti a podmínky, umožňujícím průběžně reagovat na měnící se situaci ve městě.
Schválený dokument určuje priority pro další směřování rozvoje města. Bude zveřejněn na webu města. 

Elektrizace tratě Hustopeče – Šakvice: podepsání smlouvy
Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí kupní se Správou železniční dopravní cesty týkající se pozemků v okolí železniční trati v tzv. ochranném pásmu. Podle posledních informací by se trať měla modernizovat v polovině roku 2018.   

Hospodaření města Hustopeče za rok 2016 bylo uzavřeno
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Hustopeče za rok 2016 i závěrečný účet města Hustopeče za rok 2016. Jeho součástí jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetek města, fondy i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad.  

Stížnost investora na rozhodnutí rady města
Zastupitelé se zabývali stížností investora na rozhodnutí rady města, která dala zamítavé stanovisko k projektové dokumentaci v předložené podobě. Rozhodla tak mimo jiné na základě petice občanů z ulice Nová, Střední a Školní, která se týkala jejich nesouhlasu s výstavbou bytového domu na ulici Nová. Na místě bývalé prodejny Diskont chce developer postavit patrový bytový dům o deseti bytových jednotkách. Sousedé nesouhlasili se stavbou domu z důvodu snížení soukromí, zvýšení hluku, budoucím problémům s parkováním a změnou současného rázu ulice. Přítomní občané, investor i zastupitelé o problému diskutovali. Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů a schválilo zamítavé stanovisko rady města.   

Rozpočtové opatření na rok 2017 č. 3 schváleno  
Zastupitelé po delší diskuzi schválili rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017, jehož součástí jsou prostředky na rekonstrukci a přestavbu kina na multifunkční zařízení ve výši 32 milionů korun.     

-ves-

odebírejte přes RSS