Vojtěch a Jiří Kadrnkovi, Solidární balíček pro občany a podnikatele města Hustopeče


Vážená paní starostko,

vážení členové Rady města,

vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolujeme si Vám oslovit jako občané města Hustopeče a to formou veřejného dopisu, protože jsme přesvědčení, že v dnešní složité době způsobené pandemií COVID-19 je důležité hledět do budoucna a dávat lidem pozitivní zprávy a naději. Dát lidem jistotu.

Jsme také přesvědčení, že město Hustopeče má spoustu možností jak fakticky pomoci svým občanům a podnikatelům na území města Hustopeče a dát jim tak naději do budoucna. Nechceme se zaobírat stávající situací týkající se koronaviru, věříme, že v současné době město dělá maximum, aby pomáhalo zejména starším občanům s dovozem jídla, s nákupy apod. My se chceme zaměřovat na budoucnost.

Po ukončení různých nařízení přijatých Vládou v souvislosti s pandemií se život bude vracet do „svých kolejí“, ale nebude to hned, bude to postupně. Občané nebudou ze dne na den cestovat, jak cestovali, turistický ruch se bude oživovat pomalu, stejně tak podnikatelské aktivity, zejména výrobní, budou nabíhat velmi pomalu. U obyvatel bude panovat nejistota, zcela jistě se bude propouštět ze zaměstnání, naroste nezaměstnanost, zastaví se růst mezd apod. A v této době je potřeba něco zásadního udělat. Město může pomoci tuto obnovu nastartovat.

Pomoc od města není samozřejmě zcela zásadní, město má přece jen omezené možnosti, ale přesto každá pomoc a každá naděje je v této době žádoucí. Město může ukázat, že je se svými občany a podnikateli solidární a chce jim pomoci.

Město má zavedeno spoustu svých daní a poplatků z nichž některé od 1.1.2020 zásadně navýšilo jak pro své občany, tak pro podnikatele. Nejen v dnešní době je to velmi kontraproduktivní krok (zvýšil se poplatek za svoz komunálního odpadu, daň z lůžka pro turisty a o 50 % se zvýšila daň z nemovitostí pro vybrané podnikatele ve výrobě). Prostor pro snížení je zde velký.

Z výše uvedeného si proto dovolujeme níže navrhnout soubor opatření, které může město přijmout jako podporu pro své občany a podnikatele, které jsme nazvali „Solidární balíček pro občany a podnikatele města Hustopeče“, detail viz. příloha.

Nemáme patent na rozum, jistě vedení města či odborníci z Městského úřadu najdou další věci hodné podpory. Nechtěli jsme se také zabývat v detailu hospodařením města ve smyslu útlumy investic a projektů, které se vlivem výpadku prostředků ze státního rozpočtu nebudou moci realizovat. To je na vedení města a zastupitelích.

My jsme se výhradně zaměřili, pokud možno na plošné dopady, které se dotknou všech obyvatel a podnikatelů a hlavně na opatření, která mohou být přijata okamžitě, na nejbližším zasedání Rady města a Zastupitelstva města a jejich příprava zabere doslova jen hodiny. Přijetí některých opatření mohou občané našeho města pocítit na svých peněženkách ihned, některé až později, ale všechny jsou pozitivní.

Věříme také, že tento Solidární balíček může být inspirací jak pro další obce i města, tak i kraje a stát.

Všechna námi navržená opatření si rozpočet města „může dovolit“ a nepovedou k zadlužování města na úkor budoucnosti.

V závěru ještě chceme zdůraznit hlavní myšlenku tohoto materiálu : ukázat, že město je solidární se svými občany, chce jim přinášet v dnešní složité době pozitivní zprávy a faktickou pomoc.

Vážená paní starostko, vážené zastupitelky a zastupitelé, byli bychom rádi, kdybyste se „přihlásili“ k tomuto „Solidárnímu balíčku, budeme rádi, když mu budete deklarovat podporu. Všechna tato opatření jsou jednoduchá, jejich příprava k rozhodnutí se dá zvládnout v řádu hodin a mohou být projednána na nejbližším zasedání Rady města a Zastupitelstva města.

Vážená paní starostko, také Vás chceme požádat o zveřejnění tohoto Solidárního balíčku viz. příloha na webových stránkách města Hustopeče, aby byl k dispozici veřejnosti.

Přejeme Vám všem hezký den a ať se Vám i v těchto složitých časech daří.

Mgr. Vojtěch Kadrnka
Ing. Jiří Kadrnka
obyvatelé města Hustopeče

Solidární balíček města Hustopeče pro občany a podnikatele města Hustopeče

1) Pomoc pro všechny obyvatele města Hustopeče

a) Snížit platbu za svoz komunálního odpadu na přechodné období dvou let. Město od 1. 1. 2020 zvýšilo tuto de facto daň na částku 600,- Kč na obyvatele. Město by na přechodnou dobu mohlo vzít tento náklad na sebe (jak to mají dlouhodobě např. v Teplicích) a snížit zásadně tuto částku alespoň na polovinu. Toto opatření se musí zavést co nejrychleji, protože platba tohoto navýšeného poplatku je (pokud se neplatí čtvrtletně) do 31. 3. 2020.

b) Snížit platbu daně z nemovitosti – lze ze současného stavu snížit platbu až o 50 % - dopad pro rok 2021, letos už není možné to stihnout. Navrhujeme zavést na přechodné období dvou let.

c) Udělat revizi všech poplatků placených občany a snížit je.

d) V souladu s rozhodnutími Vlády nešikanovat lidi pokutami za různé zbytečné věci (pozdní odevzdání různých hlášení apod.) a zrušit restriktivní opatření typu různých pokut (např. za pozdně vydaný občanský či řidičský průkaz) včetně radarů. Je podle nás zbytečné obyvatele v této složité době obtěžovat zbytečnými pokutami. Radar se může přemístit na místo, kde má smysl a pomůže. Např. k Základní škole Komenského.

e) Zrušit na přechodnou dobu dvou let poplatek za druhého a každého dalšího psa. Nechat jen základní poplatek ve výši 300,- Kč a zrušit také poplatek za psa pro držitele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jediným příjmem občana a také pro poživatele sirotčího důchodu.

f) Snížit poplatek za parkování na parkovištích města Hustopeče včetně snížení poplatku na roční parkovací karty. Toto opatření zavést na přechodnou dobu dvou let.

Podle našich propočtů by výše uvedená snížení mohla přinést do každé domácnosti částku v tisícikorunách ročně.

2)
Oživení cestovního ruchu

Jak jsme uváděli výše, cestovní ruch se bude „startovat“ velmi pomalu. Cestovní ruch v Hustopečích je spojený nejen s ubytovacími kapacitami, ale i vinařstvím, gastronomií, pořádáním různých akcí apod. Tento segment cestovního ruchu je výrazným zaměstnavatelem našeho města a i proto je v zájmu města, aby byl co nejdříve v kondici.

a) Zrušit na přechodnou dobu dvou let tzv. daň z lůžka (poplatek z pobytu pro turisty ze přespání na jednu noc). Město tuto daň respektive její denní sazbu od 1. 1. 2020 navýšilo o astronomických 266 %, ale zrušilo roční sazbu na lůžko. Zavedení tohoto opatření povede ke snížení cen služeb v cestovním ruchu a veřejná deklarace tohoto kroku (zrušení tohoto poplatku) může přilákat do Hustopečí turisty z celé České republiky. Navíc může zbavit podnikatele v cestovním ruchu administrativní povinnost vůči městu.

b) Město Hustopeče v roce 2020 (detail viz níže u bodu 3) zvedlo daň z nemovitostí pro objekty vinařství o 50 %. Bohužel se pro tento rok 2020 nedá tento krok revidovat, ale navrhujeme, aby bylo toto navýšení trvale zrušeno a bylo tak jednoznačně podporováno vinařství jakožto výrazný segment podnikání v našem městě.

c) Zrealizovat či nahradit akce, které se v době koronaviru nemohly realizovat, aby došlo k oživení cestovního ruchu.

d) Ihned snížit nájem subjektům podnikajícím v cestovním ruchu na majetku města (nemovitosti, pozemky apod.). Smluvně na přechodné období dvou let v nájemních smlouvách zrušit inflační klauzuli, tj. automatické meziroční zvyšování nájmu.

3) Podpora podnikatelům

V Hustopečích působí spousta živnostníků, drobných podnikatelů, ale i velkých firem, kteří jsou významnými zaměstnavateli nejen našeho města, ale i v rámci Jihomoravského kraje. Všichni tito podnikatelé jsou zcela klíčoví pro udržení zaměstnanosti v našem městě (zaměstnávají spoustu obyvatel našeho města) i pro plnění příjmů rozpočtu města Hustopeče. V neposlední řadě jsou také významnými podporovateli spousty kulturních, sportovních a společenských aktivit v našem městě. Proto je potřeba jim i jejich zaměstnancům vyjít vstříc.

a) Navrhujeme zrušení navýšení daně z nemovitostí o 50 %, které město Hustopeče zavedlo od 1.1.2020. Od letošního roku město zvýšilo podnikatelům podnikající ve výrobě, stavebnictví, energetice i zemědělství (mimo prvovýrobu, takže se to týká i objektů vinařství) daň z nemovitostí o 50 %. Tento krok podnikatelům město neoznámilo (zveřejnilo na svých stránkách vyhlášku, kterou tento krok udělalo, která je ale pro běžné občany a podnikatele nesrozumitelná – autoři tohoto textu si ji museli nechat vyložit u daňového poradce). Většina podnikatelů o tom ani neví a dozví se to na konci května, až jim dojde z Finančního úřadu platební výměr na daň. Toto navýšení daně bylo v době přijetí zastupitelstvem na podzim roku 2019 špatné, protože už v té době bylo zřejmé, že výroba, zejména v oblasti automobilového průmyslu bude stagnovat. Toto nové zdanění bude stát podnikatele v Hustopečích jednotky miliónů korun. Zvýšení daně z nemovitostí se týká téměř všech velkých výrobních firem podnikajících v našem katastru, jako jsou Westfalia, Norma, Frauethal, Signum a také se to týká objektů vinařství a dalších menších firem.

Navrhujeme, aby město Hustopeče okamžitě zrušilo vyhlášku, kterou navyšuje daň z nemovitostí pro vybrané podnikatele o 50 % a to bez přechodného období, trvale.

b) Ihned snížit nájem podnikatelským subjektům, kterým město pronajímá (nemovitosti, pozemky apod.). Smluvně na přechodné období dvou let v nájemních smlouvách zrušit inflační klauzuli, tj. automatické meziroční zvyšování nájmu.

c) Snížit poplatek za parkování na parkovištích města Hustopeče včetně snížení poplatku na roční parkovací karty. Toto opatření zavést na přechodnou dobu dvou let.

d) Snížit sazbu z místního poplatku za umístění reklamního zařízení včetně tzv. „Áček“, které slouží podnikatelům k propagaci o 50 % na přechodnou dobu 2 let.

V Hustopečích 23. 3. 2020

Ing. Jiří Kadrnka
Mgr. Vojtěch Kadrnka
obyvatelé města Hustopečí