Volné místo na pozici právníka

7. 3. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na majetkoprávním odboru MěÚ Hustopeče

Právník
     
 
Pracovní místo zahrnuje především tyto činnosti:
Výkon komplexních právních činností státní správy a samosprávy, např. zpracovávání návrhů smluv při nakládání s majetkem města, vypracovávání obecně závazných vyhlášek, nařízení města i interních předpisů,  příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek, apod.. 
Požadujeme:
- bezúhonnost
 - vzdělání vysokoškolské s právním zaměřením
- praxi nejlépe z oblasti občanského a obchodního práva
- dobré komunikativní schopnosti
- výborné  znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče) 
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech   zaměstnanců  ve   veřejných  službách  a  správě a  přílohou č. 2  k  nařízení  vlády  č. 341/2017 Sb., v platném znění.
Platová třída 11.
Nástup:
předpoklad 05/2019, popř. dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem: 
„Výběrové řízení – Právník“.  
Kontaktní osoba:
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392,  e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz 
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 22.03.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Předpokládaný termín ústního pohovoru je plánován na 27.03.2019 po 12:00 hodině.  
V Hustopečích dne 07.03.2019           

vedoucí MěÚ Hustopeče,  MVDr. Pavel Michalica, v.r.  
                                                                                                         

odebírejte přes RSS