Volné místo: Vedoucí organizační složky Správa a údržba budov města Hustopeče

17. 5. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Správa a údržba budov

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na funkci
Vedoucí organizační složky
Správa a údržba budov Města Hustopeče

Jedná se o funkci na pozici vedoucího pracovníka, který řídí a organizuje veškerou činnost organizační složky města Hustopeče. Vede tým cca 10 zaměstnanců úklidu a údržby, zajišťuje správu, údržbu a opravy městských budov včetně vozového parku.

Požadujeme:

- bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné
- organizační a komunikační schopnosti na vysoké úrovni
- zkušenosti s řízením kolektivu a vedením pracovních týmů
- znalosti platných legislativních předpisů, např. zákoník práce, vyhlášky a nařízení z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany jsou výhodou
- praxe z oblasti správy budov vítána
- technická zdatnost a velmi dobrá práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1. Platová třída 10.

Předpokládaný nástup:
07/2019, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Vedoucí OS Správa a údržba budov města Hustopeče“

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, http://www.hustopece.cz/

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 31.05.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS