Výběrové řízení na odbor dopravy - agenda motorových vozidel

12. 9. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na odbor dopravy

Referent státní správy a samosprávy

/agenda motorových vozidel - technik/

Pracovní náplň:
Provádění zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu, vydávání příslušných registračních dokladů k vozidlům, posuzování technické způsobilosti vozidel, apod.

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání vyšší odborné, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe z oboru dopravy, popř. vzdělání s technickým zaměřením
- znalost platných legislativních předpisů výhodou (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, aj.)
- dobré komunikační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přílohou č. 2 k nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., platová třída 9.

Nástup:

říjen 2019, popř. dle dohody

Nabízíme:

- možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- možnost stravování v místě pracoviště
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – odbor dopravy“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová– vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 30.09.2019 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS