Výběrové řízení na strážníka Městské policie Hustopeče

2. 6. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

 Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

Strážník Městské policie Hustopeče

 

Požadujeme:
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- praxi nejlépe u MěP
- platné osvědčenstrážníka MěP výhodou
- zbrojní průkaz výhodou
- komunikativní schopnosti
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B   
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)  
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných  službách a  správě a  přílohou č. 4 k  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.  Platová třída 7.
Předpokládaný nástup:
od 01.08.2017, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu: Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Obálku je nutné označit heslem „Výběrové řízení – Strážník MěP“  
Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky,
tel.: 519  441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz  
Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do  23.06.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.   


V Hustopečích dne 02.06.2017                  PaedDr. Hana Potměšilová, v.r.
                   

odebírejte přes RSS