Výběrové řízení - organizační a administrativní pracovník

14. 9. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Organizační a administrativní pracovník

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor kancelář tajemníka – zástup za mateřskou dovolenou

Organizační  a  administrativní pracovník / pracovnice

Pracovní náplň:
Pořizování zápisů z jednání orgánů územních samosprávných celků, vyřizování administrativní a spisové agendy, sekretářské práce apod.

Požadujeme:
- střední  vzdělání s maturitní zkouškou
-  komunikativnost a vysoká úroveň vystupování, ústního i písemného projevu
-  výborná znalost českého jazyka
-  psaní všemi deseti prsty
-  výborné znalosti práce s PC
-  trestní bezúhonnost (při nástupu do pracovního poměru uchazeč doloží výpis z rejstříku trestů)

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  službách  a  správě,  přílohou č. 1, platová třída 6.

Nástup: 
předpoklad 11/2020, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Organizační a administrativní pracovník/pracovnice“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 29.09.2020 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

odebírejte přes RSS