Výběrové řízení - referent na odboru dopravy, agenda přestupků

22. 2. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje  výběrové řízení na pracovní místo na odboru dopravy MěÚ Hustopeče, s pracovním poměrem na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou

Referent státní správy a samosprávy

/agenda přestupků/

 

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

- bezúhonnost- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa

- znalost platných legislativních předpisů výhodou (zákon 500/2004 Sb. správní řád, zákon 200/1990 Sb. o přestupcích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, aj.)

- dobré komunikační schopnosti

- praxe z oboru řešení přestupků výhodou

- výborné znalosti práce s PC

- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 10.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – odbor dopravy“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky

tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 07.03.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Hustopečích dne 20.02.2017

MVDr. Pavel Michalica, v.r.odebírejte přes RSS