Výběrové řízení - pracovník sociální péče

13. 4. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Pracovník sociální péče

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v organizační složce Penzion a pečovatelská služba města Hustopeče

Pracovník  / Pracovnice
sociální  péče


Jedná se o výkon pečovatelské služby, a to především o poskytování pomoci při osobní hygieně klientů, zajišťování udržování čistoty a hygieny v domácnostech uživatelů, provádění různých pochůzek, doprovodů k lékaři, běžné nákupy apod. Provoz pečovatelské služby je zajišťován i během víkendů, pracovní úvazek 40 hodin/týden.

Požadujeme:   
-  bezúhonnost
-  vzdělání minimálně střední s výučním listem, nejlépe z oboru sociální péče
-  znalost  individuálního plánování služeb – výhodou
-  absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách - výhodou
-  dobré komunikační schopnosti
-  empatické a pozitivní myšlení i chování
-  týmová práce, důslednost, pečlivost, spolehlivost
-  základní  znalosti práce s PC
-  řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup: předpoklad 05/2021, popř. dle dohody

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 2. Platová třída 5.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
Výběrové řízení – Pracovník/pracovnice  sociální péče“.

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz, sekce volná místa

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 27.04.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

odebírejte přes RSS