Výběrové řízení - účetní

11. 4. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na ekonomickém odboru MěÚ Hustopeče

ÚČETNÍ

Požadujeme:
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
- znalost účetnictví podmínkou
- orientace v rozpočtové skladbě výhodou
- znalost práce s PC na dobré úrovni       

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)     

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce     

Nástup: od 06/2017, popř. dle dohody     

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.  Platová třída 7.        
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:   Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – účetní“.  
Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky                              tel.: 519 441 031, 725 506 392                               e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece-city.cz    
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 21.04.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  

MVDr. Pavel Michalica, vedoucí MěÚ Hustopeče

 

odebírejte přes RSS