Vyjádření města na návrh Solidárního balíčku

Vyjádření města na návrh Solidárního balíčku

1) Pomoc pro všechny obyvatele města Hustopeče

a) Snížit platbu za svoz komunálního odpadu na přechodné období dvou let. Město od 1. 1. 2020 zvýšilo tuto de facto daň na částku 600,- Kč na obyvatele. Město by na přechodnou dobu mohlo vzít tento náklad na sebe (jak to mají dlouhodobě např. v Teplicích) a snížit zásadně tuto částku alespoň na polovinu. Toto opatření se musí zavést co nejrychleji, protože platba tohoto navýšeného poplatku je (pokud se neplatí čtvrtletně) do 31. 3. 2020.

Reakce města:
V letošním roce poplatek za odpad uhradilo již 2574 občanů a dalších cca 1800 má zavedené SIPO. Zatím nezaplatilo cca 1550 občanů. Ti volají denně na pokladnu a domlouvají se, jak platbu provést. Částka 600 Kč byla kompromisní, protože jsme ji dlouhá léta drželi hluboce pod reálnými platbami za svoz komunálního odpadu. Ani teď nepokrývá výdaje města. Peníze jsou určeny na zajištění potřeb občanů. Denně je to na jednoho občana 1,60 Kč. Likvidace odpadu je stále nákladnější a bude narůstat. To už jsme občanům vysvětlovali několikrát. Odkaz na město Teplice není relevantní. Když odpustíte platbu, musíte najít jiný zdroj, jak do pokladny peníze dostat. V Teplicích je to zcela jistě poplatek z pobytu, který jim bohatě nahradí zrušení poplatku za odpad, v Modřicích je to daň z nemovitosti právnických osob, v Benátkách nad Jizerou příjem ze skládky apod. Je potřeba za čísly hledat důvody, proč to tak je.

b) Snížit platbu daně z nemovitosti – lze ze současného stavu snížit platbu až o 50 % - dopad pro rok 2021, letos už není možné to stihnout. Navrhujeme zavést na přechodné období dvou let.

Reakce města:
Snížení daně z nemovitosti by skutečně šlo uskutečnit až od příštího roku, město to zváží, a aby stihlo všechny povinnosti s tím spojené, mohlo by schvalovat opatření na zasedání zastupitelstva v září 2020, kdy bude možno reagovat na stávající situaci.

c) Udělat revizi všech poplatků placených občany a snížit je.

Reakce města:
Místní poplatky nejsou stěžejním příjmem rozpočtu. Díky nim je možné regulovat např. zábor veřejného prostranství nebo chování a počet psů. Poplatky jsou dány platnými vyhláškami. Lze zvážit snížení nebo zrušení některých poplatků za užívání veřejného prostranství.

d) V souladu s rozhodnutími Vlády nešikanovat lidi pokutami za různé zbytečné věci (pozdní odevzdání různých hlášení apod.) a zrušit restriktivní opatření typu různých pokut (např. za pozdně vydaný občanský či řidičský průkaz) včetně radarů. Je podle nás zbytečné obyvatele v této složité době obtěžovat zbytečnými pokutami. Radar se může přemístit na místo, kde má smysl a pomůže. Např. k Základní škole Komenského.

Reakce města:
MěÚ ani Městská policie nikomu neukládá žádné sankce za pozdě vyměněný řidičský či občanský průkaz, či plateb v době vyhlášeného nouzového stavu, neboť tyto sankce jsou Usnesením vlády po dobu vyhlášeného nouzového stavu pozastaveny. Toto ovšem platí pouze na přesně vymezené situace a přesně stanovené porušení právních předpisů. V žádném případě se nejedná o paušální promíjení sankcí za spáchání protiprávního jednání. Co se týká dopravy, celkové množství přestupků překračování rychlosti v Hustopečích je oproti předchozím letům již zcela zanedbatelné. Je důležité si uvědomit, že překračování rychlosti může vést k závažným následkům a k ohrožení lidského života či zdraví, a proto sankciování porušení rychlosti rozhodně nelze označit za „obtěžování obyvatel“ či za zbytečné. O tom svědčí i fakt, že instalace a provoz radarů zcela splnil požadovaný účel, zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Přes město jezdí většina řidičů pomalu a dodržují předepsanou rychlost. Pokud ovšem některý řidič porušuje dopravní předpisy, musí počítat se sankcí. Uložení sankce za nedodržování rychlosti nelze opravdu považovat za šikanu občanů a už vůbec není v pravomoci města ani žádné jiné obce zasahovat do přestupkových či jiných řízení. Uvedený příklad nemá nic společného se solidárním balíčkem. Jednalo by se pouze o zcela nepochopitelný a populistický krok, který by v praxi vedl k nerespektování platných právních předpisů a snížení bezpečnosti na pozemních komunikacích, což je pro všechny slušné a ohleduplné řidiče a občany města nepřijatelné.

e) Zrušit na přechodnou dobu dvou let poplatek za druhého a každého dalšího psa. Nechat jen základní poplatek ve výši 300,- Kč a zrušit také poplatek za psa pro držitele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jediným příjmem občana a také pro poživatele sirotčího důchodu.

Reakce města:
Poplatek hradí část nákladů města za igelitové sáčky a koše na psí exkrementy. Poplatek je regulační, jeho úkolem je mj. regulovat např. množství. U držitelů invalidního či starobního důchodu můžeme upravit.

f) Snížit poplatek za parkování na parkovištích města Hustopeče včetně snížení poplatku na roční parkovací karty. Toto opatření zavést na přechodnou dobu dvou let.

Reakce města:
V době trvání pandemie COVID-19 jsou na základě rozhodnutí vlády všechna parkovací místa, a to nejen v Hustopečích, osvobozena od poplatku (všechna zpoplatněná parkoviště v ČR jsou zdarma).
Město Hustopeče již delší dobu chystá, nezávisle na pandemii COVID-19, zcela nový systém parkování a s tím i nový systém zpoplatnění parkovacích míst. Roční parkovací karty se mohou zatím místních dotknout, ale cenu za krátkodobé parkování máme velmi nízkou a není důvod ulevovat. Navíc ho využívají nejvíce mimohustopečští. Úhrada parkovného má sloužit k regulaci počtů dlouhodobě odstavovaných vozidel zejména v centru města. Naší snahou je a bude navrhnout finanční zvýhodnění parkování rezidentních vozidel našich občanů oproti cizím vozidlům a dodávkám, která využívají parkoviště na sídlištích na úkor soukr. vozidel našich občanů. Prioritním úkolem je zajistit pro naše občany co nejvíce kvalitních parkovacích míst, které budou v rámci možností co nejblíže k místům jejich bydliště, a tím přispět ke zvýšení komfortu bydlení. S ohledem na skutečnost, že v našem městě je každý rok nově registrováno více než 100 nových osobních aut a stávající počet parkovacích míst (i přes masivní budování nových) je v exponovaných částech města stále zcela nedostatečný, si město nemůže dvouletý odklad řešení parkování pro své občany v žádném případě dovolit, neboť by se dostalo do situace, kdy budou některé ulice a sídliště zcela neprůjezdné.

Podle našich propočtů by výše uvedená snížení mohla přinést do každé domácnosti částku v tisícikorunách ročně.

Reakce města:
Prosíme o propočty, jak jste k nim přišli.

2) Oživení cestovního ruchu

Jak jsme uváděli výše, cestovní ruch se bude „startovat“ velmi pomalu. Cestovní ruch v Hustopečích je spojený nejen s ubytovacími kapacitami, ale i vinařstvím, gastronomií, pořádáním různých akcí apod. Tento segment cestovního ruchu je výrazným zaměstnavatelem našeho města a i proto je v zájmu města, aby byl co nejdříve v kondici.

a) Zrušit na přechodnou dobu dvou let tzv. daň z lůžka (poplatek z pobytu pro turisty ze přespání na jednu noc). Město tuto daň respektive její denní sazbu od 1. 1. 2020 navýšilo o astronomických 266 %, ale zrušilo roční sazbu na lůžko. Zavedení tohoto opatření povede ke snížení cen služeb v cestovním ruchu a veřejná deklarace tohoto kroku (zrušení tohoto poplatku) může přilákat do Hustopečí turisty z celé České republiky. Navíc může zbavit podnikatele v cestovním ruchu administrativní povinnost vůči městu.

Reakce města:
Poplatníkem v tomto případě není živnostník, ale občan, který se ubytuje. Poplatek je stanoven ve výši 16,- Kč/osobu/noc (může být 21,- Kč). Při ubytování na víkend, příp. prodloužený víkend, což je převážná většina ubytování v Hustopečích, jsou to řádově desítky korun, což žádného rekreanta neodradí a nijak mu finančně neuškodí. Tento místní poplatek zná každý, kdo vyjede kamkoli v České republice i kamkoli do zahraničí.

b) Město Hustopeče v roce 2020 (detail viz níže u bodu 3) zvedlo daň z nemovitostí pro objekty vinařství o 50 %. Bohužel se pro tento rok 2020 nedá tento krok revidovat, ale navrhujeme, aby bylo toto navýšení trvale zrušeno a bylo tak jednoznačně podporováno vinařství jakožto výrazný segment podnikání v našem městě.

Reakce města:
Pokud bychom jednali o vinařství a ostatní zemědělské výrobě, bylo by nutno upravit čl. 2 odst. 2 OZV 7/2019. Bylo by možné nejdříve od 1. 1. 2021.

c) Zrealizovat či nahradit akce, které se v době koronaviru nemohly realizovat, aby došlo k oživení cestovního ruchu.

Reakce města:
Cestovní ruch a kultura je jednou z nejpostiženějších oblastí. Po uvolnění přísných kritérií budeme postupně zařazovat avizované akce dle jejich ročního plánu v souladu s nastavenými pravidly. Pokud to bude možné a bezpečné, lze u některých (zejména vinařských) akcí posunout termín. To ale není reálné řešit dříve, než budeme mít informace o postupném uvolňování opatření, mezi která spadá i omezení maximálního počtu lidí na akci. Aktuálně můžou na veřejnosti (mimo jasných výjimek) pobývat 2 lidé.
Až se situace zklidní, nastartujeme všechny místními i turisty oblíbené akce v Hustopečích, včetně promítání v kině.


d) Ihned snížit nájem subjektům podnikajícím v cestovním ruchu na majetku města (nemovitosti, pozemky apod.). Smluvně na přechodné období dvou let v nájemních smlouvách zrušit inflační klauzuli, tj. automatické meziroční zvyšování nájmu.

Reakce města:
Tímto krokem by se ulevilo pouze těm, kteří využívají majetek města. Ti, kteří splácí úvěr či platí nájem jinému subjektu než město (a to je naprostá většina), tento krok nepomůže a my naopak nastavíme nerovné a diskriminační podmínky. Hledáme cesty, jak pomoci všem zasaženým (nepenalizovat). V této chvíli nemá ani rada, ani starosta pravomoc provádět změnu sazeb či splatnosti místních poplatků (v době nouzového stavu)

3) Podpora podnikatelům

V Hustopečích působí spousta živnostníků, drobných podnikatelů, ale i velkých firem, kteří jsou významnými zaměstnavateli nejen našeho města, ale i v rámci Jihomoravského kraje. Všichni tito podnikatelé jsou zcela klíčoví pro udržení zaměstnanosti v našem městě (zaměstnávají spoustu obyvatel našeho města) i pro plnění příjmů rozpočtu města Hustopeče. V neposlední řadě jsou také významnými podporovateli spousty kulturních, sportovních a společenských aktivit v našem městě. Proto je potřeba jim i jejich zaměstnancům vyjít vstříc.

a) Navrhujeme zrušení navýšení daně z nemovitostí o 50 %, které město Hustopeče zavedlo od 1.1.2020. Od letošního roku město zvýšilo podnikatelům podnikající ve výrobě, stavebnictví, energetice i zemědělství (mimo prvovýrobu, takže se to týká i objektů vinařství) daň z nemovitostí o 50 %. Tento krok podnikatelům město neoznámilo (zveřejnilo na svých stránkách vyhlášku, kterou tento krok udělalo, která je ale pro běžné občany a podnikatele nesrozumitelná – autoři tohoto textu si ji museli nechat vyložit u daňového poradce). Většina podnikatelů o tom ani neví a dozví se to na konci května, až jim dojde z Finančního úřadu platební výměr na daň. Toto navýšení daně bylo v době přijetí zastupitelstvem na podzim roku 2019 špatné, protože už v té době bylo zřejmé, že výroba, zejména v oblasti automobilového průmyslu bude stagnovat. Toto nové zdanění bude stát podnikatele v Hustopečích jednotky miliónů korun. Zvýšení daně z nemovitostí se týká téměř všech velkých výrobních firem podnikajících v našem katastru, jako jsou Westfalia, Norma, Frauethal, Signum a také se to týká objektů vinařství a dalších menších firem.

Navrhujeme, aby město Hustopeče okamžitě zrušilo vyhlášku, kterou navyšuje daň z nemovitostí pro vybrané podnikatele o 50 % a to bez přechodného období, trvale.

Reakce města:
Podle § 11 odst, 1 písm. d) 2 zákona o dani z nemovitých věcí byla vyhláškou stanovena daň u zdanitelných staveb a jednotek sloužících převážně k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Mohli bychom zvážit zrušení daně pro objekty podnikání v ostatní zemědělské výrobě. 


b) Ihned snížit nájem podnikatelským subjektům, kterým město pronajímá (nemovitosti, pozemky apod.). Smluvně na přechodné období dvou let v nájemních smlouvách zrušit inflační klauzuli, tj. automatické meziroční zvyšování nájmu.

Reakce města:
Nájem u drobných pozemků – zahrádky apod., je zanedbatelný, stejně jako inflace. Snížení by bylo řádově v desetikorunách. Podstatný je nájem u zemědělských pozemků – ZEMOS apod. Dotýká se nouzový stav tohoto podnikání? Naopak se zvýšil zájem o potraviny a zemědělské produkty.

c) Snížit poplatek za parkování na parkovištích města Hustopeče včetně snížení poplatku na roční parkovací karty. Toto opatření zavést na přechodnou dobu dvou let.

Reakce města:
Vysvětleno výše

d) Snížit sazbu z místního poplatku za umístění reklamního zařízení včetně tzv. „Áček“, které slouží podnikatelům k propagaci o 50 % na přechodnou dobu 2 let.

Reakce města:
Jde o místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Dá se zanalyzovat.

V Hustopečích 23. 3. 2020

Ing. Jiří Kadrnka
Mgr. Vojtěch Kadrnka

obyvatelé města Hustopečí

Závěrem město:
Je příliš brzy na odhad dopadů, situace se stále vyvíjí, ale jsme si jisti, že v dlouhodobém horizontu najdeme uspokojivá řešení. Teď je třeba řešit krizové stavy, jednotlivé případy. Bylo by velmi nezodpovědné, kdybychom v této době našim občanům slibovali něco, co bychom nakonec nemohli splnit. Již dnes odhadujeme při délce krize 2 – 3 měsíce propad v rozpočtu města 25 milionů korun.