Vyjádření vedení města k situaci v ZŠ Komenského

19. 6. 2024 · 4 minuty čtení
Téma Z města

Škola má být apolitická v pedagogické oblasti, resp. v oblasti výuky. V oblasti provozně ekonomické je naopak vazba žádoucí a není výjimkou, že ředitel školy je současně zastupitel obce. Stejně tomu bylo i v případě předchozího ředitele p. Patloky.

Město Hustopeče jako zřizovatel má pravomoc školu zřídit a určit statutární orgán, který školu bude zastupovat (ředitele), formou vyhlášení konkurzu, resp. rekonkurzu po skončení šestiletého funkčního období. Mezi hlavní kompetence zřizovatele patří kontrola hospodaření a efektivního využívání finančních prostředků, poskytnutých městem, právo přístupu k majetku, účetnictví a vnitřním předpisům školy.

Stávající pan ředitel je do skončení mandátu pořád ředitelem a je jeho povinností zajistit bezproblémové fungování školy, včetně příprav na následující školní rok. Byl v tomto směru i úkolován.

Hospodaření školy a problémy s plněním rozpočtu řeší město jako zřizovatel s panem ředitelem celé jeho šestileté období. Dlouhodobé neřešené problémy s hospodařením, spolu se špatnou komunikací směrem ke zřizovateli, byly také hlavním důvodem, proč se Rada města rozhodla jednohlasně pro vypsání konkurzu po skončení šestiletého období.

Kdo jiný by měl mít lepší předpoklady pro vítězství v konkurzu, než současný ředitel, který zná prostředí? Jistě je schopný a dokáže svůj post obhájit a přednést svoji koncepci na dalších šest let.

KONKURZ

Není běžné, aby byl zájemce o post ředitele při konkurzu usnesením komise vyhodnocen jako nevhodný kandidát. Stává se tak většinou v případech, kdy zájemce je vyřazen kvůli nevyhovujícímu vzdělání, případně pokud nedoloží některý z požadovaných dokumentů.

Proč tedy konkurzní komise hlasovala, jak psala paní zástupkyně ředitele, 4:4 s doporučením nevyhovující?

Konkurzní komise je dle zákona sestavena ze zástupce JMK z odboru školství, tří zástupců ČŠI, dvou zástupců zřizovatele (město Hustopeče), zástupce školské rady ZŠ Komenského, zástupce pedagogů ZŠ Komenského.

Jak probíhalo konkurzní řízení, kdo vůbec jak hlasoval a proč?

Pan ředitel byl uveden, představen, následně se osobně představili všichni členové konkurzní komise. Poté mu bylo předáno slovo pro představení jeho koncepce a vizí.

Úvodem pan ředitel pochválil celý personál školy a zhodnotil, že všichni jsou schopní, kompetentní a fungují perfektně. Poté, místo představení vlastní koncepce a vize komisi sdělil, že neví, co by nám víc řekl, že všechno popsal v koncepci a že se ho máme ptát.

Sám jsem měl, jako zástupce zřizovatele, na pana ředitele tyto dva dotazy:

1/ Jakou má představu o svoji další spolupráci se zřizovatelem? V odpovědi se pan ředitel zaměřil na řešení rozpočtu organizace.

2/ Proč v koncepci uvádí jako hrozbu pro školu případné oddělení a vytvoření samostatné příspěvkové organizace Školní kuchyně – pro koho je to hrozba a proč? Odpověď: „Je to hrozba pro mě jako ředitele, protože by byli dva kohouti na jednom hřišti.“

Otázky odborných členů konkurzní komise (ČŠI, JMK-školský odbor):

Jaká je Vaše představa využití disponibilních hodin? Jak to bude organizované? Odpověď: „Zavedu víc hodin anglického, ale i českého jazyka.“

Jaké máte pedagogické vize do dalšího období? Nepřipraven, neví, co má v koncepci, ke konkurzu si ji nepřinesl. Ta mu následně byla poskytnuta od člena komise k přečtení priorit.

Dotazy-shrnutí:

Priorita vzdělávání pedagogů?
„Kdo má nedostatek, vzdělává se učením od svých kolegů, kteří jsou v daném směru vzdělanější. Školení, jen když sami přijdou“. Jak konkrétně se sám zasadí o realizaci této priority nedokázal odpovědět. Jen kdo si přijde, tomu to umožní.

Priorita vytvoření nového ŠVP - pořád se na něco odkazuje (až vláda změní legislativu, až… Nechceme dělat zbytečnou práci a počkáme, co řeknou nahoře). Jakým způsobem chce realizovat tuto prioritu? Nic konkrétního nesdělil. Není schopen říct nic k dalšímu rozvoji.

„Snažili jsme se sjednotit hodnocení na prvním stupni“ – popisování: obecné řeči, nic konkrétního.

Dotaz na tandemovou výuku: „Pokud budu mít dostatek učeben, budu ji provádět“. Neví, jaké výukové metody používají jeho učitelé.

Dotaz na zprávu ČŠI? Nevybavuje si ji. Byly mu sdělené dotazujícím členem komise zjištění a doporučení k nápravě. Jaké kroky podnikl k nápravě? Nařízení hospitací -kolik udělal hospitací za rok 2023? Odpověď: Žádnou.

Závěr:
Pan ředitel přišel nepřipraven. Neví, co je v jeho vlastní koncepci. Vůbec nedokázal odpovědět na většinu otázek, kladených odborníky ze školní inspekce, ředitelem jiné školy, pracovníkem odboru školství JMK. Pořád se odkazoval na někoho jiného, nic konkrétního, co by sám udělal, nesdělil. Nereagoval na zjištění inspekční činnosti. Hospitace nemá žádné. Neví, co je tandemová výuka, k tandemu nepotřebuje další učebny. Není schopen říct nic konkrétního k dalšímu rozvoji školy. Škola dělá jen, co je jí dovoleno. Chce změny, ale žádné mu nejsou umožněny. Žádná sebereflexe.

19.6.2024   Josef Horák, místostarosta

Verze ke stažení zde

odebírejte přes RSS