Z jednání rady: veřejného osvětlení bude v Hustopečích přibývat

10. 11. 2016 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na své 51. schůzi v úterý 8. listopadu 2016. Zabývali se novým veřejným osvětlením, zákazem parkování v kritické části města, rozvojem dopravy, dotacemi pro obě základní školy a novými veřejnými toaletami.

Veřejného osvětlení bude přibývat

Vedení města systematicky řeší nedostatečně osvětlená místa v Hustopečích doplněním nových sloupů s veřejným osvětlením. Světlo již přibylo na ulici Javorová, v nejbližších dnech se bude instalovat u Polikliniky a u garáží na ulici Habánská. Dále se posílení veřejného osvětlení chystá na spojce ulic Javorová a Dlouhá, kde přibydou tři nová svítidla, a na jaře 2017 i na ulici Starovická.

Nově radní zadali zpracovat projektovou dokumentaci také na osvětlení komunikace mezi ulicemi U Větrolamu a Ludvíka Svobody.

Zákaz parkování aut nad 3,5 tuny

Na doporučení břeclavského dopravního inspektorátu a hustopečského odboru dopravy schválili radní zákaz stání vozidel nad 3,5 tuny v odstavných pásech v úseku od křižovatky Hustopeče – Šakvice po křižovatku Bratislavská – Herbenova.

Dokument o rozvoji dopravy se zpracovává

Radní odsouhlasili smlouvu na zpracování Generelu dopravy města Hustopeče. Jedná se o inženýrský dokument v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy ve městě. Koncepce vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy ve městě s výhledem minimálně deset let. Vypracování dokumentu bude trvat asi osm měsíců.

Město Hustopeče žádá o dotaci pro obě základní školy

Rada města podpořila a odhlasovala přípravu projektové žádosti pro ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. Obě základní školy připravují potřebné administrativní kroky k žádostem o dotace, kterými chtějí rozšířit počet učeben včetně vybavení a bezbariérovost budov. Žadatelem o poskytnutí dotací bude město Hustopeče. Jedná se o sumu 55 milionů korun, město Hustopeče se bude podílet desetiprocentní účastí.

Na autobusovém nádraží budou veřejné toalety

Rada města se usnesla na pronájmu bývalých veřejných záchodů v budově autobusového nádraží Hustopeče. Město Hustopeče provede nutné úpravy a bude zde provozovat veřejné toalety. Doba nájmu je sjednaná na nejméně 25 až 30 let za částku tisíc dvě stě korun ročně.

Restaurace vedle společenského domu bude k pronájmu

Dosavadní provozovatel restaurace na ulici Herbenova požádal o předčasné ukončení smlouvy k lednu 2017. Rada města zveřejní záměr pronájmu této restaurace.

Rekonstrukce Sýpky – bývalé střelnice

Rada města vybrala nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Sýpky – bývalé střelnice. Nabídku podali dva uchazeči.

-ves-

odebírejte přes RSS