Zastupitelé řešili nejen otázky ohledně nouzového stavu

24. 4. 2020 · 3 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video
Téma Z města

Úderem 17. hodiny zahájila starostka města Hana Potměšilová XI. zasedání zastupitelstva města. Tentokrát se zastupitelé nesešli v prostorách radnice, ale mimořádně v sále společenského domu, aby bylo možno dodržovat povinné dvoumetrové rozestupy. Zastupitelé seděli zvlášť u svých stolů a aby bylo v sále dobře slyšet, používali mikrofon.


Krytý bazén obdrží nové technické vybavení
Prvním bodem programu bylo jednání o veřejné zakázce „Poskytnutí energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče“. Projekt nám představili zainteresované osoby v čele s představiteli dodavatelských firem. „V letošním roce plánujeme vzhledem ke stáří obnovu a výměnu kogenerační jednotky, která pomáhá při ekonomickém provozu – bazén bude schopen vyrábět elektrickou energii, ze které budou čerpat teplo,“ popsal veřejnou zakázku ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Aleš Proschek. Zodpovědět otázky k problematice přišli také zástupci firmy, která projekt administruje i firmy, která vyhrála výběrové řízení. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavření smlouvy o dodání služeb pro potřeby krytého bazénu.

Město se přihlásilo do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům za rok 2020“
„K tomu, aby mohla být žádost podána, musí mít město plán rodinné politiky, který jsme dneska schválili. U přihlášky se jedná spíše jen o formální krok, jelikož je již podána,“ usmívá se paní starostka. „Přihláška nic nestojí, můžeme z toho jen získat,“ shrnul projekt radní pro sociální politiku Josef Horák. V případě umístění na prvním místě v soutěžích by do kasy města přiteklo 2,2 milionu korun.

Zastupitelé schválili dokumenty k hospodaření města
Finanční výbor doporučil schválit 2. rozpočtové opatření, závěrečný účet města Hustopeče za rok 2019 a účetní závěrku města. „Příjmy nebyly naplněny na 100 % pouze z důvodu nedočerpaných dotací, výdaje nebyly plně vyčerpány, protože se některé investice přesunuly do roku 2020,“ shrnula hospodaření města Ing. Fabigová, vedoucí ekonomického odboru. Zastupitelstvo odsouhlasilo celoroční vyúčtování, a to jednohlasně.

Zastupitelé schválili 2. rozpočtové opatření
Z důvodu koronavirové krize se doporučuje nezačínat v letošním roce investice, které doposud nebyly započaty. Nižší příjmy za DPH, daň z příjmu z činnosti fyzických a právnických osob, kulturní akce, parkování, nevybírání pokut, toto vše bude mít dopad na rozpočet města. Letos z důvodu krize například neproběhnou investice do oprav chodníku na ulici Družstevní, projektová dokumentace na čističku odpadních vod, některé parkovací plochy nebo veřejné osvětlení na hřbitově. Naopak se navýšil rozpočet na opravu střechy Základní umělecké školy na ulici Komenského, která je v havarijním stavu. „Odhadujeme, že v rozpočtu bude chybět přibližně 30 milionů korun,“ popsala Fabigová.

Ke konci zasedání přišlo na řadu sdělení starostky Hany Potměšilové, vybíráme ty nejdůležitější informace: 

  • Město jedná o možnosti využití bývalých vepřínů, kde vlastní jednu polovinu. Po opakovaných jednáních majitel druhé poloviny pozemků představil městu zastavovací studii, o které se bude dále diskutovat. Město si vymezilo podmínku vzniku nového depozitu cca 2 000 m2 pro městské služby. Územní plán i studie vymezují pozemky pro využití k občanské vybavenosti (např. nákupní centrum) nebo lehkého průmyslu (řemesla a služby).
  • Město získalo ze Státního fondu životního prostředí dotaci na zahradu v Centru volného času Pavučina, a to ve výši 271 000,-. Letos bude centrum volného času kompletně hotové.
  • V urnovém háji byla instalována dvě nová kolumbária. Čeká se na dodání mramorových desek a město připravuje pravidla, za jakých se budou schránky v kolumbáriu nabízet zájemcům.
  • Od počátku vyhlášení nouzového stavu nepřetržitě pracuje „Stálá pracovní skupina krizového štábu“. Tato zajišťuje aplikaci veškerých vydaných nařízení do chodu celého správního obvodu ORP. Samotný krizový štáb se schází dle potřeby. Schůzky jsou v případě nutnosti v kanceláři starostky. Ostatní běžná komunikace členů krizového štábu probíhá telefonicky či e-mailem, aby se operativně řešily potřeby správního obvodu. Krizový štáb zajišťuje mimo jiné kompletní distribuci veškerých ochranných pomůcek jako jsou například testovací sady, respirátory, rukavice, roušky, štíty či brýle pro zdravotníky všech 28 obcí mikroregionu. Dále zajišťuje potřeby vlastních občanů, především seniorů, řeší problematiku dezinfekce, organizuje fungování města v době pandemie a dále funguje jako metodické poradenství v oblasti krizového řízení pro celý správní obvod.
  • Pracovníci sociálního odboru již dvakrát obešli obyvatele Hustopečí starší 75 let, aby zjistili jejich potřeby, rozdávali roušky, informovali o možnostech pomoci. Tento odbor si vzal pod svůj patronát také iniciativu Hlídačka.
  • Město odložilo platby občanům za místní poplatky i nájemníkům v nebytových prostorách patřící městu. 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 18. června a jste na něj srdečně zváni.


-vyh-
-nov-  


54975


odebírejte přes RSS