Zastupitelé schválili změnu územního plánu i dotace z rozpočtu

23. 2. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Ve čtvrtek 22. února se konalo XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.


Počítá se s rozšířením čistírny odpadních vod
Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav nechala vypracovat studii týkající se hustopečské čistírny odpadních vod. Uvažovalo se o možném riziku, zda bude čistírna kapacitně stačit dalšímu rozvoji města Hustopeče. Studie přišla se závěrem, že čistírna vykazuje nadstandardní výsledky, ale během let dosáhne své hranice. „S výhledem na budoucnost jsme vedli jednání o zvýšení její kapacity. Nakonec jsme z několika variant společně zvolili nejlepší možnost: rozšíření čistírny odpadních vod přes Štinkovku na druhou stranu směrem k dráze. Proto jsme začali jednat o směně pozemku s podnikem Lesy ČR. Nejdříve ale musíme získat vhodný lesní pozemek,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

Došlo ke schválení změn v územním plánu města Hustopeče
Zastupitelé schválili všechny navrhované Změny č. 2 územního plánu: nad společností Agrotec směrem k dálnici se rozšiřuje plocha pro podnikání; změna také vymezuje nové plochy dopravní infrastruktury na mandloňové stezce, upravují se podmínky využití plochy směrem na Šakvice pro komerční zahradnictví, dále rozšíření biokoridoru směrem na Starovičky a zpřesňuje plochu dopravní infrastruktury pro modernizaci železniční tratě Hustopeče - Šakvice. Změna č. 2 bude účinná po vydání veřejné vyhlášky.

První dotace z rozpočtu města mají své příjemce
V první etapě přidělování dotací z rozpočtu města jiným subjektům bylo z celkové částky 2,5 milionu korun rozděleno více než 2,2 milionu korun. Dotace se týkají těchto oblastí: sport, kultura, spolková činnost a sociální oblast. Žádost o dotaci podalo 32 žadatelů. Komise rady města posoudily žádosti a navrhly výši částek. Nejvyšší část peněz směřovala na podporu sportu v Hustopečích. Zastupitel Jiří Kadrnka se obrátil na předsedu sportovní komise Petra Fridricha, aby vysvětlil, podle jakých kritérií určovali výšku dotací. „Žádný vzorec se nám neosvědčil, proto už třetím rokem navrhujeme rozdělení příspěvků mezi sportovní oddíly podle šesti kritérií. Zohledňujeme především výši nájmů sportovišť a práci trenérů s dětmi,“ uvedl Fridrich. Na druhou etapu přidělování dotací, která bude na podzim, byla ponechána rezerva necelých 300 tisíc korun.

Překlenovací úvěr je nutný pro investiční akci na ZŠ Komenského
Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci na investiční akci Stavební úpravy a vybavení Základní školy Komenského, která bude vyplacena zpětně, proto zastupitelé schválili překlenovací úvěr ve výši 45 milionů korun.

Bylo schváleno 1. rozpočtové opatření pro rok 2018
Celkové příjmy činí 159 milionů korun, celkové výdaje byly schváleny v objemu 291 milionu korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úsporou z minulých let a úvěrovými zdroji. Zastupitelé vedli dlouhou rozpravu ohledně navýšení rozpočtu na Víceúčelové multifunkční zařízení, které vzniká v budově kina. Navýšení se týkalo vnitřního vybavení a technologií v hodnotě devět milionů korun. Druhou diskutovanou situací byla rekonstrukce atletického stadionu, u které se počítá s několika etapami. První etapa bude stát 33 milionů korun, její financování se plánuje z několika zdrojů a město Hustopeče by mělo přispět částkou 7,5 milionů korun. Na připomínky zastupitelů reagoval většinou radní pro sport Zbyněk Háder. K problematice se vyjádřil i ředitel sportovního zařízení města Aleš Proschek a předseda FC Hustopeče Jaroslav Šebesta. Zastupitelé následně schválili 7,5 milionů korun s tím, že finance budou uvolněny až na dubnovém zasedání zastupitelstva po předložení informací o dalším financování projektu. Zároveň se zastupitelé dohodli, že v roce 2019 vyčlení v rozpočtu částku 12,2 milionů korun, která bude směřovat na rekonstrukci bazénu.

Obytná zóna versus „zóna 30“
Zastupitel Kamil Konečný zařadil mezi projednávané body plánovanou změnu v obytné zóně na „zónu 30“, kterou schválila rada města na lednového zasedání. S rozhodnutím nesouhlasil, a protože tato změna se týká téměř třetiny obyvatel, žádal projednání s veřejností a zdůvodnění. Slova se ujal zastupitel Richard Homola a shrnul celou dopravní problematiku ve stávající obytné zóně. „Jsou místa, kde je obytná zóna možná, ale pak jsou lokality, kde je nevhodná a už nyní víme, že do budoucna to nebude fungovat,“ uvedl Homola. „V této části města je nebývalý nárůst obyvatel, kteří například parkují na místech, kde to obytná zóna nedovoluje. Zóna 30 by tomuto problému pomohla. Se stejným návrhem přišel i Generel dopravy, který jsme nechali vypracovat. Proto bude v pondělí 12. března v sále společenského domu veřejné slyšení, kde odborníci vysvětlí své závěry,“ pozvala starostka Hana Potměšilová. -ves-

 

odebírejte přes RSS