Díl 7.: Stavební úřad

30. 10. 2017 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Sedmý díl našeho seriálu o Městském úřadu Hustopeče se bude týkat Stavebního úřadu. Představíme vám jeho zaměstnance a náplň jejich práce.
Stavební úřad vykonává funkci v přenesené působnosti, tzn. výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Dále sleduje veškerou stavební činnost, dozírá na stav staveb a provádí kontrolní prohlídky. Agendu, do které spadá 15 obcí, vykonává šest zaměstnanců – specialistů stavebního úřadu: Růžena Vondráčková, Dagmar Sedláčková, Jana Klecandrová, Jan Vondráček, Václav Pinkas a Petr Šabata. Do týmu patří administrativní pracovnice Ludmila Novotná Svobodová.
Náplň práce je pro všechny stejná, liší se pouze katastrálním územím. „Každý máme své obce, ve kterých vydáváme územní rozhodnutí, souhlasy s ohlášenými stavbami, stavební povolení, změny staveb před jejich dokončením, souhlasy s užíváním a kolaudační souhlasy, změny užívání staveb, souhlasy, či rozhodnutí s odstraňovanými stavbami, dodatečná povolení staveb, nařizujeme údržbu, vyklizení staveb, provedení nezbytných úprav, povolujeme výjimky a vyjádření pro tuto oblast,“ řekla vedoucí Stavebního úřadu Růžena Vondráčková.


Na úseku územního plánování vydávají specialisté několik druhů územních rozhodnutí. Například rozhodnutí o umístění staveb, nebo zařízení, které musí být umístěny v souladu s územním plánem, rozhodnutí o změně využití území, změně vlivu užívání stavby na okolí, dělení nebo scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu. Rovněž do této agendy patří výsadba vinice, sadů, zřizování pohřebišť, dobývacích prostorů, manipulačních skladových ploch, parkovacích ploch, hřišť a rozsáhlejších terénních úprav, které mají vliv na schopnost vsakování vody a jimiž se podstatně mění vzhled prostředí.
Zaměstnanci vykonávají práci, na základě zákona, v souladu se zákony a vyhláškami. Spolupracují s dotčenými orgány, Krajskou hygienickou stanicí, Hasičským záchranným sborem, Krajskou veterinární správou, s orgány města Hustopeče či s dotčenými orgány Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na stavebním úřadě se také vypracovávají různé statistiky. „Vedeme měsíční výkaz vydaných stavebních ohlášeních a povoleních, budovách, bytech a počtu dokončených budov. Ročně zpracováváme statistiku jak pro ČSÚ, tak pro Krajský úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj,“ doplnila Vondráčková.
Před pěti lety přibyla Stavebnímu úřadu nová agenda. Jedná se o Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN), který vznikl sloučením čtyř základních registrů veřejné správy. Obsahem RUIAN jsou popisné a lokalizační údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových prvcích, adresách a jejich vzájemných vazbách. Tyto údaje jsou referenční. Údaje slouží bezpečnostním složkám, státním institucím a veřejnosti. „Stavební úřad v něm provádí zápisy nových staveb, změn staveb, odstraněných staveb, opravy na základě reklamací od katastrálního úřadu či jiného subjektu. Údaje o adresách, vedených v RUIAN, jsou závazné pro celou veřejnou správu,“ dodala specialistka stavebního úřadu Dagmar Sedláčková.
Druhou největší oblastí práce na Stavebním úřadě je stavební řád. „Jednoduché stavby se povolují souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru (ohlášením) a ostatní stavby stavebním povolením. Poté se stavby kolaudují, buď písemným souhlasem, že stavbu lze užívat nebo kolaudačním souhlasem. Mezi tím se můžou vést řízení o změně stavby před dokončením, o zkušebním provozu, změny v užívání stavby nebo o dodatečném povolení stavby,“ vysvětlil specialista stavebního úřadu Jan Vondráček.
Hustopečsko se dlouhodobě řadí na místo, kde je výstavba rodinných domků a bytů na Břeclavsku nejvyšší. „Otevírají se nové lokality, kde vznikají další rodinné a bytové domy,“ podotkla Vondráčková. Zvýšil se i průmyslový rozvoj. „Hlavně teď poslední rok je vidět, že se zlepšila hospodářská situace, protože se firmy rozšiřují a je tady zájem budovat nové,“ dodal Vondráček.
Se stavebním záměrem, nebo s dotazy se obraťte na stavební úřad, kde Vám konkrétní pracovník, který má v působnosti danou obec, nejlépe poradí a sdělí veškeré náležitosti. Od ledna 2018 vejde v platnost novela stavebního zákona, která přináší některé změny, a zaměstnanci stavebního úřadu se ně začínají připravovat.
V příštím díle vám představíme agendu a zaměstnance Městské policie.

-ves-

odebírejte přes RSS