Kavárna či bistro? Pomůžeme vám rozjet podnikání v prostorách Kina Hustopeče!

14. 7. 2021 · 4 minuty čtení · 7 fotografí
Téma Z města

Jak jsme již jednou informovali, v budově Kina Hustopeče končí dosavadní nájemce Kinokavárny. Hledáme proto nájemce nového, kterému jsme z důvodu stále panujících obav z nejisté budoucnosti oboru kvůli pandemii koronaviru upravili podmínky tak, aby minimalizovali rizika podnikání. Tou nejzásadnější pomocí je, že není stanovena minimální výše nájemného a prostory nemusí být nutně pouze kavárnou. Máte nějaký zajímavý nápad na využití? Ozvěte se nám! 

Oficiální záměr města ZDE.

Nabízíme k pronájmu vybavené nebytové prostory baru s uzamykatelným skladem, kuchyňkou, šatnou a samostatnou toaletou pro personál v přízemí budovy zrekonstruovaného víceúčelového kulturního centra v Hustopečích, Dukelské nám. 42/15, za účelem provozování baru s kavárnou, cukrárnou, bistrem (chlebíčky, saláty, bagety….), případně jiným zajímavým záměrem, který bude sloužit návštěvníkům kulturních a společenských akcí v kině i ostatním návštěvníkům. 

Nabízené prostory a jejich rozměry celkem 40,4 m2

Zařízení a vybavení, které je součástí ceny nájmu:

 • Kuchyňská linka s dřezem a odkapávací plochou
 • Barový pult Barové židle (6 ks)
 • Podstavná chladnička na nápoje 105 l (2ks)
 • Myčka skla dvouplášťová
 • Výrobník ledu
 • Chladící vitrína, šířka 1,3 m
 • Myčka na nádobí vestavná
 • Indukční varná deska
 • Odsávač par
 • Monoklimatická chladnička 335l
 • Kombinovaná lednička 175l (2ks) 

Dále bude nájemci poskytnut k užívání zařízený prostor se 7 stolky a 28 židlemi. 

PODMÍNKY PRONÁJMU 

a) Pronájem bude uzavřen na dobu určitou po dobu jednoho kalendářního roku s možností opce. Nájemce je oprávněn uplatnit opci na prodloužení doby trvání nájmu vždy o 1 rok. Opce musí být uplatněna písemně tak, že nájemce doručí pronajímateli oznámení o uplatnění opce na prodloužení doby trvání nájmu nejpozději 1 měsíc před skončením nájmu. Doručením písemného oznámení o uplatnění opce se doba trvání nájmu prodlužuje o další rok za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu, nebo za podmínek dohodnutých oběma smluvními stranami. Toto ujednání potvrdí smluvní strany uzavřením dodatku k této smlouvě 

b) Účel nájmu: Provozování hostinské činnosti (kavárna s barem), cukrárna, bistro apod. 

c) Splatnost a minimální výše nájemného: splatnost je měsíční, vždy k pátému dni daného měsíce předem, minimální nájemné není stanoveno, jeho nabídnutá výše je jedním ze dvou hodnotících kritérií. Nájemné nezahrnuje energie a úklid pronajatých prostor. 

DALŠÍ PODMÍNKY PRONAJÍMATELE: 

a) Zájemce o pronájem musí splňovat podmínku oprávnění k provozování hostinské činnosti. Toto je dodrženo i v případě splnění této podmínky podnikatelem, vlastníkem obchodní společnosti nebo statutárním orgánem. 

b) Nabízený sortiment a služby provozovny nájemce musí přizpůsobit charakteru budovy a tomu, k čemu je využívána. 

c) Využití budovy: Promítání filmů v digitalizovaném kině, předpoklad cca 4krát nebo 5krát týdně; Divadelní představení, koncerty, přednášky, workshopy v hlavním divadelním sále; Malá scéna – umístěna naproti kavárny – menší koncerty a divadýlka; Výstavy ve foyer budovy; Turistické informační centrum; I. nadzemní podlaží – menší sál s kapacitou max. 100 lidí, k dispozici pro spolky, sdružení atd., v I. nadzemním podlaží se rovněž nachází kanceláře zaměstnanců organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče 

d) Pronajímatel (město Hustopeče) požaduje otevírací dobu baru (kavárny, cukrárny bistra) v době konání kulturních a společenských akcí, které zde budou probíhat (viz záměr využití), seznam těchto akcí obdrží nájemce od pověřeného zaměstnance z organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče vždy s měsíčním předstihem před konáním akce. 

e) Zájemce o pronájem uvede jako součást nabídky zpracovaný podnikatelský záměr. Ten bude jedním ze dvou kritérií hodnocení a hodnotitelé budou posuzovat zejména rozmanitost nabídky, plánovanou otevírací dobu, schopnost připravit i tematické občerstvení, odlišení od konkurence apod. Záměr musí koncepčně navazovat na využívání budovy, které je definováno v čl. II, bodu b)

f) Uchazeč uhradí ve stejné lhůtě jako první splátku nájemného pronajímateli kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného jako záruku za inventář, nacházející se v pronajatých prostorách. Do pěti dnů po skončení nájmu bude nájemci vrácena celá kauce v případě, že pronajatý inventář bude vrácen kompletní a nepoškozený. V případě poškození nebo ztráty inventáře bude škoda uhrazena z kauce a zbytek kauce bude vrácen nájemci. V případě, že ztráta nebo poškození inventáře přesáhne výši složené kauce, je povinen nájemce škodu nad rámec složené kauce pronajímateli uhradit do pěti dnů od skončení nájmu.

Dotazy ohledně pronájmu adresujte elektronickou poštou na hradkova@hustopece.cz do 23.07.2021 do 08:00 hod. Na pozdější dotazy nebude brán zřetel. 

Uchazeč o pronájem podá písemnou nabídku poštou na adresu pronajímatele: Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče nebo osobně do podatelny Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče. Přihláška bude v uzavřené obálce označené heslem ,,Pronájem bar a kavárna KINO, NEOTVÍRAT! 

Přihlášku je možno podat nejpozději do 29.07.2021 do 10:00 hod. 

Přihláška musí obsahovat: 

 1. Jméno a příjmení, případně obchodní název uchazeče včetně adresy, IČ, telefonního spojení, emailové adresy, příp. čísla datové schránky. 
 2. Nabídková cena nájmu, přičemž cena nezahrnuje spotřebu energií, ty budou účtovány na základě skutečné spotřeby. 
 3. Podnikatelský záměr, ve kterém uvede i plánovanou otevírací dobu. 
 4. Fotokopie dokladu zájemce opravňujícího k podnikání v požadovaném oboru. 

odebírejte přes RSS