Penzion pro důchodce má nové zásady přijímání klientů

12. 2. 2020 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Od 1. března 2020 začnou Penzionu pro důchodce na Žižkově ulici platit nové zásady pro přidělování nájemních bytů. Na své první únorové schůzi je schválila Rada města Hustopeče.

„Doposud to fungovalo tak, že na byty se ve spolupráci se sociálním odborem vedl pořadník a na základě potřebnosti se pak jednotlivé byty rozdělovaly. Tento systém však některým zájemcům připadal nepřehledný a nespravedlivý, protože se v první řadě umísťovali ti nejpotřebnější a naopak byli vyřazováni ti, kteří nesplňovali základní podmínky, jako například soběstačnost,“ popsala složitou situaci v přidělování bytů vedoucí penzionu Monika Trčková.

Právě ona vypracovala nové zásady, kterými se od příštího měsíce budou hodnotit přijaté žádosti. „Návrhem hodnotících kritérií se zabývali i členové sociální komise a při jejich sestavování se inspirovali zásadami podobných zařízení. Vedení města tak dalo po důkladném zvážení dokumentu zelenou,“ odůvodnila schválení zásad starostka Hana Potměšilová.

Zásady nemají nikoho diskriminovat, ale právě naopak. Doufáme, že díky nim bude přidělování bytů transparentnější a do pořadníků se nebudou hlásit ti, pro které naše zařízení není určené.“ věří Trčková. 

Složité situaci s nedostatkem míst pro seniory brzy odlehčí i výstavba Domova pro seniory, která začne ještě v letošním roce. -nov-

Zásady pro přidělování nájemních bytů:

1. Žadatel, který se uchází o byt v „Penzionu“ si podává písemnou žádost v kanceláři Domu-Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče. Doporučujeme žádost doručit na danou adresu osobně, s tím, že si zájemce rovnou převezme potvrzení o zaevidování žádosti. V případě, že bude žádost doručena poštou či prostřednictvím datové schránky, bude potvrzení zasláno stejnou cestou.

2. Žádost o poskytnutí bytu v „Penzionu“ bude projednávána v sociální komisi města Hustopeče a následně předložena k doporučení Radě města Hustopeče k uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem (Město Hustopeče) a nájemcem (žadatel) v případě, že ji podal svéprávný občan (nebo jeho zástupce), manželská či jiná dvojice (např. sourozenci, dvojice jiných příbuzných, partneři apod.), kteří splňují jednu z následujících podmínek:
a. občan, který pobírá starobní důchod,
b. občan, který pobírá invalidní důchod.

3. Nájemní smlouvu v „Penzionu“ nelze uzavřít:
a. s občany trvale upoutanými na lůžku,
b. s občany, kteří nejsou soběstační v péči o sebe či o domácnost,
c. s občany postiženými psychózami a jinými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem dotyčný ohrožuje sebe nebo okolí,
d. s občany, kteří by pro své závažné osobní nedostatky narušovali soužití obyvatel v tomto domě.

4. Vyřazení žádosti z evidence:
a. je-li žádost kladně vyřízena,
b. na vlastní žádost žadatele – písemné podání zrušení žádosti,
c. v případě, že zdravotní stav žadatele již neumožňuje umístění v „Penzionu“,
d. je možné v případě, že žadatel již 2x odmítl přidělení bytu v „Penzionu“
e. zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní – ve sporných případech bude pozván žadatel na sociální komisi k vyjádření se,
f. v případě umístění v jiném zařízení,
g. z důvodu úmrtí.Vyřazení z evidence bude protokolárně zaznamenáno v kanceláři Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče.

5. Při posuzování naléhavosti řešení žádosti se přihlíží především:
a. k vhodnosti současného bydlení,
b. k celkovým zdravotním a sociálním poměrům žadatele,
c. k sociálnímu šetření,
d. k délce období ode dne podání žádosti.

6. Sociální šetření
Před rozhodováním v komisi se provede sociální šetření pracovníky „Penzionu“, zda údaje, které jsou podkladem pro vyhodnocení žádosti, stále odpovídají skutečnosti. Pokud má žadatel zájem o bodové zhodnocení své situace, tak je nezbytné, aby spolupracoval při prováděném sociálním šetření.

7. Uzavírání smluvSmlouvy o pronájmu bytů v „Penzionu“ s žadateli uzavírá Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, na základě rozhodnutí Rady města Hustopeče.

8. Omezení nájemních práv:
a) v bytech „Penzionu“ mohou bydlet pouze občané, kteří uzavřeli nájemní smlouvu,
b) přenechání části bytu (podnájem v „Penzionu“) není přípustné.


odebírejte přes RSS