Interní audit, Finanční kontrola


Ing. Markéta Richterová, BA

richterova@hustopece.cz
tel.: 519 441 026

Zpracování analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.

  • Posuzování požadavků příspěvkových organizací města, organizačních složek i ostatních financovaných organizací z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti,
  • sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly,
  • přezkoumávání a vyhodnocování operací, vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému,
  • zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace (interní audit a finanční kontrola),
  • soustavné sledování a vyhodnocování hospodaření organizace,
  • plnění všech úkolů vyplývajících z kontrolního řádu města,
  • zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku,
  • evidence a archivace dokumentace související s vykonávanou agendou,
  • podepisování písemností na úseku finanční kontroly, kde není vyžadován podpis statutárního zástupce,
  • plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucího zaměstnance.