Retenční nádrž v areálu Městských služeb

57792 57793

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR/ Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: Město Hustopeče

Prioritní osa: 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Specifický cíl: 1.3: Zajistit protipovodňovou ochranu intravilánu
Název projektu: Hospodaření se srážkovými vodami ve městě Hustopeče
Registr. číslo akce: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010572
Zahájení realizace akce: 01.07.2020
Ukončení realizace akce: 31.09.2020
Celkové výdaje: 5 851 674, 37 Kč
Výše dotace: 4 973 923, 21 Kč

Předmětem podpory je pořízení retenční nádrže o objemu 90 m3 v areálu  příspěvkové organizace města Městské služby Hustopeče, za účelem zachytávání a dalšího využívání dešťové vody.  Cílem projektu je efektivní a hospodárné využívání dešťové vody, namísto urychleného svedení do veřejné kanalizace.