Bořetice

 Úplné znění územního plánu po změně č. 2 Účinnost od 20.5.2022
 Textová část (PDF 424kB)
 Grafická část  
 I.a Výkres základního členění (PDF 556kB)
 I.b Hlavní výkres (PDF 1010kB)
 I.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 544kB)
 I.d Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství (PDF 506kB)
 I.e Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje (PDF 527kB)
 II.a Koordinační výkres (PDF 1399kB)
 S.1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 520kB)
Registrační list (PDF 71,5kB)
Změna č. 2 územního plánu Bořetice  
Textová část  
I.A Výrok (PDF 318kB)
II.A Odůvodnění  (PDF 1755kB)
III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (PDF 4936kB)
Srovnávací text (PDF 518kB)
Grafická část  
I.a Výkres základního členění (PDF 550kB)
I.b Hlavní výkres (PDF 619kB)
I.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 528kB)
I.d Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství (PDF 496kB)
II.a Koordinační výkres (PDF 1492kB)
II.b Výkres předpokládaných záborů ZPF (PDF 864kB)
S.1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 461kB)
Územní plán Bořetice - Právní stav po změně č. 1 Účinnost od 4.5.2017
Textová část (PDF 600kB)
I.01 Výkres základního členění území (PDF 800kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1500kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 950kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření (PDF 1100kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1950kB)
Změna č. 1  územního plánu Bořetice Účinnost od 4.5.2017
I.01 Výkres základního členění území (PDF 550kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 600kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 500kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření (PDF 500kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1950kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 900kB)
Opatření obecné povahy (PDF 700kB)
Registrační list (PDF 100kB)
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Bořetice (PDF 50kB)
Bořetice - územní plán Účinnost od 3.1.2014
I.01 Výkres základního členění území (PDF 900kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1650kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 1050kB)
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 1050kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 1150kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 2100kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 800kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1350kB)
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování ... (PDF 1700kB)
Oznámení o vydání územního plánu Bořetice (PDF 160kB)
Opatření obecné povahy (PDF 2500kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní studie Bořetice (lokalita Z67) 01/2023
Textová část (PDF 2356kB)
Grafická část
01 Řešená plocha v kontextu ÚP Bořetice (PDF 10399kB)
02 Výkres vlastnických vztahů (PDF 131kB)
03 Urbanistická koncepce V1 (PDF 1366kB)
04.1 Veřejná infrastruktura, zásobování el. energií, plynem a spoje (PDF 159kB)
04.2. Veřejná infrastruktura, zásobování vodou a odkanalizování (PDF 171kB)
05.1 Urbanistická kompozice (PDF 11539kB)
05.2 Urbanistická kompozice (PDF 9969kB)
05.3 Urbanistická kompozice (PDF 9973kB)
05.4 Urbanistická kompozice (PDF 6958kB)
Registrační list (PDF 43kB)

Územní studie lokality "Panské" po aktualizaci 2019
Textová část (PDF 1100kB)
Grafická část
  Širší vztahy (PDF 1750kB)
  Urbanistická koncepce (PDF 6200kB)
  Veřejná infrastruktura (PDF 2950kB)
  Typické řezy územím (PDF 1600kB)
  Urbanistická kompozice - vizualizace (PDF 1600kB)