Menu Hledat

Tajemník MěÚ

Upozorňujeme občany, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie budou v úterý 19. 10. a v pátky 22. a 29. 10. uzavřené obě budovy Městského úřadu Hustopeče. Děkujeme za pochopení.


MVDr. Pavel Michalica
tajemnik@hustopece.cz
tel.: 519 441 035, 728 882 716

 Tajemník MěÚ je vedoucím úřadu. Za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i v přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

  • odpovídá za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti, za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu, za odbornou průpravu zaměstnanců,
  • uděluje dovolenou a služební volno vedoucím odborů,
  • zajišťuje výkon přenesené působnosti z výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny Radě města Hustopeče nebo zvláštnímu orgánu města
  • plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem města Hustopeče, Radou města Hustopeče nebo starostou
  • schvaluje návrhy vedoucích odborů na odměny zaměstnanců, plán kontrolní činnosti úřadu, návrhy náplní činností jednotlivých odborů a návrhy náplní práce jednotlivých zaměstnanců, návrhy na materiálně-technické vybavení úřadu a informační systémy
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, vůči zaměstnancům města zařazených do MěÚ
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ, nevydá-li je Rada města Hustopeče
  • předkládá Radě města Hustopeče návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů MěÚ
  • stanovuje podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům Města Hustopeče, zařazených do MěÚ
  • rozhoduje o vyloučení vedoucího odboru z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení
česky english deutsch