Činnost

Ing. Martina Strnadová 

vedoucí odboru kanceláře tajemníka
strnadova@hustopece.cz
tel.: 519 441 031, 725 506 392
kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
formuláře odboru

 • registruje stížnosti, písemné návrhy občanů a petice
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb a referenda
 • zajišťuje organizační a technické zabezpečení voleb a referenda, sčítání obyvatel
 • odpovídá za poskytování informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za podmínky zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických a právnických osob
 • vede evidenci oznámení o pořádání kulturních a společenských akcí a plní oznamovací povinnost u kulturních a společenských akcí pro Městskou policii k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • zajišťuje povolení výjimek z obecně závazné vyhlášky města k zabezpečení veřejného pořádku
 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím a zabezpečuje součinnost při ochraně veřejného pořádku s příslušným úřadem policie
 • zajišťuje povolení k užívání znaku města
 • vede evidenci čestných poct a čestných občanství
 • vede úřední desku městského úřadu
 • vede evidenci právních předpisů kraje
 • vede evidenci ztrát a nálezů, přijímá nalezené věci od občanů a policie
 • zajišťuje chod sekretariátu starosty a tajemníka městského úřadu
 • zajišťuje administrativní činnosti starosty, místostarosty a tajemníka
 • pořizuje zápisy ze zasedání rady města a zastupitelstva města, vede evidenci uložených úkolů těmito orgány a zajišťuje jejich archivaci
 • zajišťuje distribuci písemných materiálů pro zasedání zastupitelstva města a rady města
 • vede evidenci interních předpisů a obecně závazných předpisů vydaných městem
 • vede evidenci, rozpis a kontrolu úkolů pro jednotlivé odbory městského úřadu
 • vystupuje jako správce daně při vymáhání pohledávek dle zákona o správě daní a poplatků
 • vymáhá pohledávky města (peněžní i nepeněžní)
 • vede personální agendu
 • zajišťuje vedení agendy vzdělávání a školení zaměstnanců
 • vede agendu pracovních úrazů
 • zpracovává mzdy a s tím související agendu v souladu s platnými zákony, plní povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele ve vztahu ke státním organizacím, tj. v oblasti sociální, zdravotní a daňové
 • zajišťuje agendu veřejné služby
 • vede centrální archiv městského úřadu, metodicky řídí spisovny odborů, spolupracuje se státním archivem
 • zajišťuje přípravu a realizaci skartačního řízení a péči o archiválie
 • zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Za tímto účelem zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností, plní úkoly uložené krajským úřadem a zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
 • zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací v souladu s krizovou legislativou
 • plní úkoly HZS a KÚ JmK na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci krizového plánu
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci plánů krizové připravenosti města
 • eviduje vnější havarijní plány
 • zodpovídá za agendu utajovaných skutečností
 • zodpovídá za agendu zvláštních skutečností v oblasti krizového řízení
 • zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu
 • zřídilo a provozuje pracoviště krizového řízení za účelem plnění úkolů k zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací
 • zabezpečuje úkoly v oblasti zajišťování ochrany a obrany ČR ve spolupráci s Armádou ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje včetně úkolů při odvodech branců
 • zajišťuje komplexní provoz, údržbu, zabezpečení, správu a rozvoj počítačové sítě
 • pořizuje a zajišťuje údržbu a opravy výpočetní techniky
 • zajišťuje provoz webových stránek města a elektronické úřední desky, provádí jejich aktualizaci
 • provádí implementace a zajišťuje provoz komplexního informačního systému
 • zajišťuje správu telekomunikační sítě
 • zajišťuje provoz internetu
 • zajišťuje elektronický systém docházky a zabezpečení budov

Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 44kB]


Pro účely:
 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a v změně některých zákonů
 • zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zjišťování, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zpracováno na základě oznámení a registrace:
 • evidence stížností,
 • evidence vydaných rozhodnutí


Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Martina Strnadová