Činnost

Mgr. Dana Prajková
vedoucí odboru přestupků
a silničního hospodářství
prestupky@hustopece.cz

tel.: 519 441 071, 724 168 691

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
formuláře a informace odboru
územní působnost odboru

 • rozhoduje o povolení připojení pozemní komunikace k silnicím II. a III. třídy, rozhoduje o povolení připojení sousední nemovitosti k silnicím II. a III. třídy,
 • rozhoduje o uzavírkách silnic II. a III. třídy a nařizuje objížďky,
 • rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy (překopy, protlaky, ukládání inženýrských sítí do silnic, pořádání sportovních, kulturních a náboženských akcí),
 • rozhoduje o provádění staveb v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy,
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací pro město Hustopeče,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací pro město Hustopeče,
 • vede Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby, vydává průkazy řidiče taxislužby a výpisy z evidence vozidel taxislužby,
 • vydává registrace k provozování autoškol, provádí změny registrace,
 • schvaluje výcviková vozidla pro jejich použití k výcviku v autoškole,
 • provádí přezkoušení profesní způsobilosti řidiče,
 • zajišťuje provedení zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění,
 • provádí přezkoušení způsobilosti držitelů řidičského oprávnění (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost),
 • pořádá dopravně výchovné akce v rámci BESIP,
 • zajišťuje ve spolupráci se školami pořádání akcí, které vedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, především ve vztahu k mládeži,
 • uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí,
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství, na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 • projednává přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi na území města Hustopeče,
 • projednává ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány,
 • projednává přestupky na úseku silniční dopravy (druh dopravy taxislužba),
 • uděluje výjimky z dopravního značení,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místních komunikacích,
 • provádí státní odborný dozor v silniční dopravě (druh dopravy taxislužba) dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí státní odborný dozor na úseku autoškol,
 • provádí státní odborný dozor na úseku SME,
 • projednává v prvním stupni přestupky provozovatelů autoškol,
 • kontroluje dopravní značení v k. ú. města Hustopeče a podává podněty k nápravě,
Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 43kB]


Pro účely:
 • zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů
 • zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů


Zpracováno na základě oznámení a registrace:
 • evidence vydaných rozhodnutí

Informace k oblasti taxislužby:
Zásadní informace k oblasti taxislužby naleznete i na stránkách Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty?mssff=Taxislu%C5%BEba


Za obsah této stránky zodpovídá:Mgr. Dana Prajková