Činnost


Ing. Vilém Vyhnálek

vedoucí odboru životního prostředí
zivotni@hustopece.cz
tel.: 519 441 086, 601 578 466

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
formuláře odboru

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a geologie
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zabezpečuje činnosti povodňové komise
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku myslivosti
 • vydává lovecké lístky
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství
 • vydává rybářské lístky
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku veterinární péče
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku lesního hospodářství
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • zabezpečuje ekologickou výchovu, informační servis a environmentální vzdělávání pro veřejnost, místní správu a samosprávu, zajišťuje poradenskou a odbornou činnost ve vztahu k životnímu prostředí, iniciuje vzdělávací akce a jiné aktivity, spolupracuje s jinými regiony při koordinaci aktivit v oblasti ekologické osvěty
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti Města Hustopeče v oblasti životního prostředí, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, veřejné zeleně, vodního a lesního hospodářství
 • zajišťuje zpracování povodňových plánů pro správní území Města Hustopeče, ORP
 • spolupracuje s Městem Hustopeče při zpracování plánu odpadového hospodářství a vyhlášek týkajících se likvidace odpadů
 • spolupracuje s Městem Hustopeče při podávání žádostí o kácení dřevin na pozemcích města
 • spolupracuje s Městem Hustopeče při zajišťování velkoplošné deratizace objektů a zařízení v majetku Města Hustopeče
 • podává informace ve smyslu zákonů o poskytování informací
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku ŽP

Územní působnost
Seznam obcí v územní působnosti správního obvodu Města Hustopeče, jako obce s rozšířenou působností pro výkon státní správy na úseku životního prostředí:
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice


Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 35kB]