E-podatelna

Informace potřebné k doručování datových zpráv Městskému úřadu Hustopeče dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2000 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 S., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Elektronická podatelna Městského úřadu Hustopeče

posta@hustopece-city.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Hustopeče ( dále jen “úřad” ).

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: RTF, TXT, DOC, XLS, PDF, JPG, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám zaměstnanec sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Pravidla potvrzení doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy:

Městský úřad Hustopeče -datum-Vaše podání ze dne: -datum- v -čas- podané posta@hustopece-city.cz
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:Identifikátor dokumentu: -číslo-

 

Datum zaevidování: -datum-
Váš osobní přístupový kód: -číslo-
Vaše evidenční údaje: -text-Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:
Kontrola elektronického podpisu: -text-
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: -text-

Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance. Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději další pracovní den po odeslání na adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Na adresu, ze které byla zpráva odeslána, bude zaslána informace o nezpracování.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů :

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování . V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.


Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Úřední hodiny podatelny:

pondělí, středa 8:00-17:00, úterý, čtvrtek, pátek 8:00-14:00

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB FLASH. Vše ve formátu pro PC (Windows).