Kobylí

Upravený návrh Územního plánu Kobylí
září 2021
pro opakové veřejné projednání
I.A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 650kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.a Výkres základního členění území (PDF 750kB)
  I.b Hlavní výkres (PDF 1300kB)
  I.c Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 950kB)
  I.d Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 750kB)
  I.e Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 750kB)
  I.f Schéma urbanistické kompozice (PDF 550kB)
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 2450kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Koordinační výkres (PDF 1750kB)
  II.02 Výkres širších vztahů (JPG 1850kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1100kB)
III VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (PDF 5850kB)
součástí je Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
Návrh územního plánu Kobylí
září 2019
pro veřejné projednání
I.A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 1450kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.a Výkres základního členění území (PDF 1000kB)
  I.b Hlavní výkres (PDF 1650kB)
  I.c Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 1000kB)
  I.d Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 1000kB)
  I.e Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 1000kB)
  I.f Schéma urbanistické kompozice (PDF 550kB)
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 5400kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Koordinační výkres (PDF 2100kB)
  II.02 Výkres širších vztahů (JPG 4250kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1500kB)
III VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (PDF 20950kB)
součástí je Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
Návrh územního plánu Kobylí
srpen 2017
pro společné jednání
I.A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 1000kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území (PDF 900kB)
  I.02 Hlavní výkres (PDF 1600kB)
  I.03 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 950kB)
  I.04 Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 950kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 950kB)
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 1000kB)
III VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (PDF 750kB)
III VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... (PDF 3750kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Koordinační výkres (PDF 2150kB)
  II.02 Výkres širších vztahů (JPG 4250kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1500kB)
Změna č. 4 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2009
I.A Textová a tabulková část (PDF 300kB)
Grafická část
  3. Hlavní výkres (PDF 2100kB)
  4a. Technická infrastruktura - zásobování vodou (PDF 1050kB)
  4b. Technická infrastruktura - odkanalizování (PDF 1000kB)
  5. Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 900kB)
  8. Veřejně prospěšné stavby (PDF 700kB)
II.A Textová část odůvodnění (PDF 300kB)
Grafická část
  7 Zemědělská příloha (PDF 800kB)
Opatření obecné povahy (PDF 6150kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 4 ÚPN SÚ Kobylí (PDF 900kB)
Změna č. 3 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2005
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 4150kB)
  A. Základní údaje
  B. Řešené území
  C. Závazná část - regulativy
GRAFICKÁ ČÁST
  Grafická část obsahje stejné výkresy jako ve schváleném ÚPN SÚ Kobylí. Rovněž číslování výkresů je stejné jako ve schváleném ÚPN SÚ.
  3.Hlavní výkres (PDF 26650kB)
  4. Technická infrastruktura - vodní hospodářství
  5. Technická infrastruktura - energetika a spoje
  6. Doprava
  7. Zemědělská příloha
  8. Veřejně prospěšné stavby
  Schéma hlavního výkresu (PDF 1250kB)
Registrační list (PDF 100kB)
Obcně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části změny č. 3 ÚPN SÚ Kobylí (PDF 350kB)
Změna č. 2 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2002
A. Textová a tabulková část, dokladová část, fotodokumentace (PDF 30100kB)
Návrh usnesení o schválení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (PDF 4400kB)
B. Grafická část
1. Návrh širších vztahů
2.Hlavní výkres (1/10000) (JPG 16800kB)
3.Hlavní výkres (1/2000) (PDF 29900kB)
4. Rozbor a návrh technické infrastruktury - vodní hospodářství
5. Rozbor a návrh technické infrastruktury - energetika a spoje
6. Návrh dopravy
7. Zemědělská příloha
8. Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 34300kB)
Schéma etapizace výstavby v textové části
Schéma turistických a cyklistických tras v textové části
Schéma hlavního výkresu (PDF 1600kB)
Změna č. 1 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2000
Textová část ... (PDF 1800kB)
Komplexní urbanistický návrh (PDF 2600kB)
Vodní hospodářství odkanalizování (PDF 16500kB)
Zásobování elektrickou energií a vodou (PDF 2100kB)
Veřejně prospěšné stavby (PDF 1900kB)
Zemědělská příloha - schema (PDF 1700kB)
Schéma změny č. 1 územního plánu obce Kobylí
ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 1996
Textová a tabulková část (PDF 6050kB)
Výkresová část
  1.Zájmové území (PDF 19050kB)
  2.Komplexní urbanistický návrh - A (JPG 17400kB)
  2.Komplexní urbanistický návrh - B (JPG 13900kB)
  3. Zásobování vodou
  4. Odkanalizování
  5. Zásobování plynem
  6. Vodní toky a plochy
  7. Zásobování el. energií
  8. Zábor zemědělského půdního fondu
  9.Výkres regulačních prvků - A (PDF 31000kB)
  9.Výkres regulačních prvků - B (PDF 25750kB)