Menu Hledat

Kurdějov

Územní plán Kurdějov
vydáno formou opatření obecné povahy (účinnost 30.12.2017)
Opatření obecné povahy (PDF 1500kB)
I.2a Výkres základního členění (PDF 350kB)
I.2b Hlavní výkres (PDF 1000kB)
I.2c Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (PDF 600kB)
I.2d Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje (PDF 450kB)
I.2e Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 350kB)
II.2a Koordinační výkres (PDF 1450kB)
II.2b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 750kB)
II.2c Výkres širších vztahů (PDF 37000kB)
Oznámení o vydání Územního plánu Kurdějov (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní studie Kurdějov S2 říjen 2019
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 6650kB)
GRAFICKÁ ČÁST
1. Řešená plocha a využití území v kontextu ÚP Kurdějov (PDF 6100kB)
2. Vlastnické vztahy v měřítku katastrální mapy (PDF 550kB)
3. Urbanistická koncepce (PDF 200kB)
4. Urbanisticko - architektonická kompozice
4.1 Pohled jihozápadní (PDF 1200kB)
4.2 Pohled jihovýchodní (PDF 700kB)
4.3 Pohled severozápadní (PDF 700kB)
4.4 Pohled severovýchodní (PDF 600kB)
4.5 Pohled na střechu (PDF 100kB)
Registrační list (PDF 100kB)
česky english deutsch