Kurdějov

Návrh Změny č. 1 ÚP Kurdějov  
Textová část  
Opatření obecné povahy (PDF 2969kB) 
Srovnávací text  (PDF 438kB)
Grafická část  
I.2a Výkres základního členění  (PDF 263kB)
I.2b Hlavní výkres (PDF 282kB)
I.2c Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (PDF 251kB) 
I.2d Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje (PDF 251kB) 
II.2a Koordinační výkres (PDF 3044kB) 
II.2b Výkres předpokládaných záborů ZPF (PDF 399kB) 

Územní plán Kurdějov
vydáno formou opatření obecné povahy (účinnost 30.12.2017)
Opatření obecné povahy (PDF 1500kB)
I.2a Výkres základního členění (PDF 350kB)
I.2b Hlavní výkres (PDF 1000kB)
I.2c Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (PDF 600kB)
I.2d Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje (PDF 450kB)
I.2e Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 350kB)
II.2a Koordinační výkres (PDF 1450kB)
II.2b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 750kB)
II.2c Výkres širších vztahů (PDF 37000kB)
Oznámení o vydání Územního plánu Kurdějov (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní studie Kurdějov S2 říjen 2019
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 6650kB)
GRAFICKÁ ČÁST
1. Řešená plocha a využití území v kontextu ÚP Kurdějov (PDF 6100kB)
2. Vlastnické vztahy v měřítku katastrální mapy (PDF 550kB)
3. Urbanistická koncepce (PDF 200kB)
4. Urbanisticko - architektonická kompozice
4.1 Pohled jihozápadní (PDF 1200kB)
4.2 Pohled jihovýchodní (PDF 700kB)
4.3 Pohled severozápadní (PDF 700kB)
4.4 Pohled severovýchodní (PDF 600kB)
4.5 Pohled na střechu (PDF 100kB)
Registrační list (PDF 100kB)
Územní studie ÚS1 Kurdějov - Záhumenice 17.05.2023
Textová část
(PDF 1599kB)
Grafická část
1. Řešená plocha a využití v kontextu ÚP Kurdějov (PDF 334kB)
2. Hlavní výkres
(PDF 785kB)
3. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF 174kB)
4. Technická infrastruktura - elektřina, plyn  (PDF 173kB) 
5. Etapizace (PDF 69kB) 
6. Vlastnické vztahy  (PDF 100kB)
7. Řezy (PDF 2240kB)
8.1 Urbanistická kompozice - vizualizace - celé území (PDF 4615kB)
8.2 Urbanistická kompozice - vizualizace -  horní park (PDF 5004kB)
8.3 Urbanistická kompozice - vizualizace - pohled chodce (PDF 4126kB)
8.4 Urbanistická kompozice - vizualizace -  náhledy (PDF 4518kB)
Registrační list (PDF 43kB)