Činnost


Ing. Miroslav Pipal

vedoucí majetkoprávního odboru
majetek@hustopece-city.cz
tel.: 519 441 034, 606 637 631

Kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
formuláře odboru • zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena apod.)
 • zabezpečuje vypracování geometrických plánů a znaleckých posudků
 • zajišťuje krátkodobé pronájmy KD, kina prostřednictvím vedoucího odboru na základě plné moci ve spolupráci s organizační složkou Marketing a kultura
 • připravuje smlouvy o převodu majetku dle usnesení orgánů města
 • zajišťuje a soustřeďuje stanoviska ostatních odborů k jednotlivým žádostem a tyto předkládá jako součást materiálu k projednání orgánům města
 • po konečném rozhodnutí příslušného orgánu města informuje o výsledku žadatele, při kladném rozhodnutím uzavírá příslušnou smlouvu (kupní, darovací, nájemní, o výpůjčce, o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, o zřízení jiných věcných práv k nemovitostem, resp. smlouva o uzavření smlouvy budoucí)
 • zajišťuje doložení vlastnických práv k nemovitostem
 • zajišťuje podklady nezbytné pro zápisy do katastru nemovitostí
 • provádí vidimaci listin a ověřování pravosti podpisu
 • vypracovává záměry převodu nemovitého majetku, záměry pronájmu nemovitého majetku
 • eviduje žádosti o místo na garáže, sklepy, rodinné domy atp.
 • vede evidenci nájemních smluv na hrobová místa
 • uděluje souhlas s uložením ostatků, jejich vynětím, zakládáním a rušením hrobových míst apod.
 • vede správu automatického systému nahlašování smutečních obřadů ve smuteční obřadní síni
 • u uzavřených smluv vede centrální evidenci
 • zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně právních řízeních v případech, kdy je Město Hustopeče účastníkem těchto řízení
 • zajišťuje komplexní investorské inženýrské činnosti na stavby
 • zajišťuje přípravu a realizaci investiční a rekonstrukční činnosti a údržby objektů v majetku města
 • sleduje záruční doby u realizovaných investičních a rekonstrukčních akcích
 • zpracovává veřejné zakázky na investiční a jiné akce města včetně podkladů k uzavírání smluv s dodavateli
 • pořizuje a udržuje územně technické podklady pro město včetně archivace
 • připravuje vyjádření obce s poskytnutím investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • kontroluje po právní stránce smlouvy, které město uzavírá
 • vypracovává a vede evidenci obecně závazných předpisů vydaných městem
 • zastupuje město před soudy, připravuje žaloby a další písemnosti v rámci styku se soudy
 • vypracovává zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek města, vede jejich evidenci a zodpovídá za jejich zápis do obchodního rejstříku včetně jejich změn
 • zabezpečuje po právní stránce veřejné finanční sbírky
 • zajišťuje opatření ve veřejném zájmu dle platné právní úpravy
 • vykonává opatrovníka na základě rozhodnutí při řízení dle správního řádu
 • zajišťuje zpracovávání žádostí města o poskytnutí dotací, podpor a grantů ve spolupráci s jednotlivými odbory
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí orgánů města o jednotlivých dotačních výzvách
 • zajišťuje provádění metodické pomoci subjektům města v oblasti programů dotací, podpor a grantů
 • zajišťuje sledování a analýzu programů dotací, podpor a grantů pro město v rámci jeho samostatné působnost
 • zajišťuje ve spolupráci s jednotlivými vedoucími administraci projektů
 • zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem a vedoucími vyúčtování projektů
Informace o zpracování osobních údajů 
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce. 

Pro účely:

 

Zpracováno na základě oznámení a registrace 

 • evidence žadatelů o stavební místo na garáž, sklep atd.
 • evidence nájemníků obecních pozemků
Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Miroslav Pipal